Škola Štúdium Aktivity Dokumenty Kontakt
Termíny prázdnin
Jesenné : 30.10. - 1.11. 2013
Vianočné : 23.12. - 7.1. 2014
Polročné : 3.2. 2014
Jarné : 24.2. - 28.2. 2014
Veľkonočné : 17.4. - 22.4. 2014
Letné : 30.6. - 29.8. 2014

Udalosti
Oznam /10. 07. 2014/
OZNAM

Riaditeľstvo Gymnázia, Golianova 68, Nitra oznamuje, že počas letných prázdnin bude podateľňa gymnázia otvorená každý pracovný deň v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod.
Nitra 9.7.2014

RNDr. Zuzana Hurtová, v.r. riaditeľka školy
ISIC /07. 07. 2014/
ISIC karta – informácie pre rodičov!

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom našich žiakov, že od 01.07.2014 škola nemá podpísanú zmluvu o sprostredkovaní služieb pre spoločnosti EM test (od 01.07.2014 TransData s.r.o.) a CKM SYTS z tohto dôvodu, škola nie je sprostredkovateľom služieb a karta je výlučne majetkom žiaka, ktorý si ju bude ďalej spravovať sám, resp. jeho zákonný zástupca. (vydanie karty, jej prevádzka, zakúpenie prolongačnej známky a čipovanie karty je výlučne záležitosťou zákonného zástupcu žiaka).
V závere školského roka boli žiakom prečipované karty pre budúci školský rok (zmluva platila do 30.6.2014) - t.z. sú aktualizované a funkčné, žiaci zatiaľ nemajú len prolongačnú známku, ktorá je potrebná pre externé výhody.
Žiak môže ISIC kartu naďalej využívať aj v dochádzkovom a stravovacom systéme školy a žiakovi zostávajú všetky doterajšie externé výhody ISIC karty – nahrádza potvrdenie o návšteve školy, slúži na uplatňovanie zliav v doprave a poskytuje ďalších 110 000 zliav a výhod na Slovensku a vo svete.
Ak žiak nemá záujem o ISIC kartu, škola žiakovi ponúkne bielu obyčajnú kartu, ktorú môže žiak využívať len v školských interných systémoch, mimo školy je karta nepoužiteľná. Táto karta bude majetkom školy, žiak ju dostane bezplatne len do výpožičky počas doby štúdia na škole, v prípade, že žiak kartu stratí, je povinný si ďalšiu výpožičku zaplatiť.
Zákonný zástupca prostredníctvom návratky, ktorá je súčasťou listu odovzdaného žiakom spolu s vysvedčením dňa 27.06.2014, nahlási škole v stanovenom termíne do 15.08. 2014, akú kartu bude žiak v budúcom školskom roku používať v školských interných systémoch.
Žiak od 02.09.2014 potrebuje mať funkčnú kartu!
Žiakom, ktorí od 01.09.2014 sú u nás zaradení na štúdium do 1. ročníka, ponúkame obe tieto možnosti. Je na rodičoch, ktorú kartu si vyberú.

Vedenie školy
Prázdniny /04. 07. 2014/
Riaditeľstvo Gymnázia Golianova 68, želá všetkým pedagógom a študentom príjemné prežitie letných prázdnin a načerpanie nových síl na nasledujúci školský rok 2014/2015.

Čo nás čaká
Jedálny lístok
18. 08 - 22. 08. 2014
P 
U 
S 
Š 
P 
Kompletný lístok