späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Vážení rodičia.
V tomto školskom roku po prvýkrát dávame vám rodičom možnosť vyjadriť svoje názory na vzdelávanie a život v škole, na jej aktivity, celkový chod a napredovanie. Možnosť vyjadriť sa, ako sa vám komunikuje so školou, či dostávate všetky potrebné informácie. Svoje názory budete mať možnosť vyjadriť formou online dotazníka, ktorý je zverejnený na www.edupagegymgol.sk, teda v EŽK, kde sa prihlásite cez svoje prístupové heslo. Pokiaľ sa Vám nepodarilo zosúladiť svoje osobné povinnosti a pravidelne sa zúčastňovať rodičovských združení, odporúčame vám prezrieť si náš školský vzdelávací program. Nájdete v ňom nielen naše základné ciele, vízie ale i všetky potrebné informácie k vzdelávaniu žiakov, organizácií aktivít – kurzov, voliteľných predmetov. Zverejnené sú podmienky ukončovania štúdia, učebné plány pre jednotlivé triedy a formy štúdia, obsah rozširujúcich hodín, ....
Dotazník má možnosť vyplniť len jeden z rodičov a to len raz. Vaše názory nás zaujímajú a nielen to, budú súčasťou autoevalvácie čiže sebahodnotenia školy. Preto vás prosím, aby ste boli pri vypĺňaní dotazníka objektívni, aby ste sa vyjadrovali k otázkam s nadhľadom lebo len v takýchto prípadoch keď nebudete zaujatí ale budete objektívni to je pre nás prínosom a môže to pozitívne ovplyvniť ďalšie smerovanie školy. Dotazník je pre Vás momentálne sprístupnený a máte možnosť ho vyplniť do 30.6.2016.
Ďakujeme Vám všetkým za jeho vyplnenie.
Školský vzdelávací program