späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Riaditeľstvo školy ponúka žiakom tried III.A, III.B, IV.AJ, IV.BJ a VII. SPA možnosť zapojiť sa do projektu Mini ERASMUS a zúčastniť sa týždňového vzdelávacieho pobytu na vybranej slovenskej vysokej škole v termíne od 20. do 24. 11. 2016. Svoj záujem o vzdelávací pobyt nahlasuje žiak triednemu učiteľovi. Žiak sa prihlasuje do projektu elektronicky a to až po vydaní súhlasu riaditeľkou školy a predložení písomného súhlasu zákonného zástupcu žiaka. Termín prihlasovania je od 16. do 23.10.2016. Bližšie informácie žiakom a ich zákonným zástupcom poskytne vedenie školy, resp. triedni učitelia uvedených tried.