späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA
Exkurzie:
1) Arborétum Tesárske Mlyňany, 2.ročník (II.A, II.B, II.C),III.AJ, VI.SXA
termín: máj 2018
zodpovedná: PaedDr. Viziová, PhD.
2) Chránená krajinná oblasť Ponitrie + Správa CHKO (Environmentálne učebňa) - I.PA
termín: jeseň (október) 2017, jar (máj) 2018
- exkurzia realizovaná v spolupráci so Školou podporujúcej zdravie
zodpovedná: PaedDr. Hladká

3) Výstava The Human Body – Incheba Bratislava
- pre žiakov 3. ročníka, VII.SPA, IV.AJ, IV.BJ
- termín: 14.9.2017 ( III.A, III.B, III.C), 18.9.2017 (VII.SPA, IV.AJ, IV.BJ)
zodpovedná: Mgr. Páleníková

Projekty:

- školský projekt: „ Zeleň pre školu“
- cieľová skupina: 2.ročník (II.A, II.B, II.C) + III.AJ, VI.SXA
- cieľom projektu bude zveľaďovanie areálu školy – starostlivosť o vysadené rastliny
- žiaci na hodinách laboratórnych cvičení pracujú s aktivitami, v ktorých sa využívajú rôzne digitálne technológie
- žiaci si využitím rozličných programov a softvérov zopakujú a prehĺbia teoretické vedomosti z tematických celkov: Okrasné rastliny parkov a záhrad a Izbové rastliny, ktoré následne využijú pri tvorbe návrhu ekologizácie školy
- praktická realizácia projektu (výsadba rastlín v areáli, starostlivosť o vysadené rastliny)
- projekt pomáha priblížiť vyučovanie praxi a urobiť ho zaujímavejším a pútavejším