späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA
SÚŤAŽE

Referenti biologickej olympiády:
kategória D: Mgr. Silvia Páleniková
kategória C: PaedDr. Alica Hladka
Kategória B: Mgr. Eva Frantzová
kategória A: PaedDr. Alena Viziová, PhD.

Exkurzie:
1) Arborétum Tesárske Mlyňany, 2.ročník,III.AJ, III.BJ, VI.SXA
termín: začiatok mája 2017
zodpovedná: Mgr. Páleníková
2) Prírodovedný poznávací zájazd „Po stopách Leonarda da Vinciho“
termín: apríl/ mája 2017
zodpovedná: PaedDr. Viziová, PhD.

3) Chránená krajinná oblasť Ponitrie + Správa CHKO (Environmentálne učebňa) - I.PA
termín: jeseň (október) 2016, jar (máj) 2017
- exkurzia realizovaná v spolupráci so Školou podporujúcej zdravie
zodpovedná: Mgr. Silvia Páleníková , PaedDr. Viziová, PhD.


Projekty:

- školský projekt: „ Zeleň pre školu“
- cieľová skupina: 2.ročník (II.A, II.B, II.C) + III.AJ, III.BJ + VI.SXA
- cieľom projektu bude zveľaďovanie areálu školy – starostlivosť o vysadené rastliny
- vytvorenie náučného a zážitkového chodníku v areály školy
- žiaci na hodinách laboratórnych cvičení pracujú s aktivitami, v ktorých sa využívajú rôzne digitálne technológie
- žiaci si využitím rozličných programov a softvérov zopakujú a prehĺbia teoretické vedomosti z tematických celkov: Okrasné rastliny parkov a záhrad a Izbové rastliny, ktoré následne využijú pri tvorbe návrhu ekologizácie školy
- praktická realizácia projektu (výsadba rastlín v areáli, starostlivosť o vysadené rastliny)
- projekt pomáha priblížiť vyučovanie praxi a urobiť ho zaujímavejším a pútavejším