späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA
Týždeň vedy

- konal sa v termíne: 7.11 – 11.11.2016
- aktivity PK :
Zázraky a tajomstvá v prírode (zaujímavosti zo živočíšnej ríše)
-súťaž družstiev, test formou : ÁNO-NIE, Aký je rozdiel.... Význam slov....
- realizácia na hodinách biológie
-sekunda (Pá), tercia (Hl), kvarta (Pá)
Zábavná biológia
- realizácia na hodine biológie
- príma (Vz)
- súťaž jednotlivcov: osmesmerovka, tajničky, priraďovačky

Biologický milionár
-vedomostný kvíz
- II. A (Pá), II.B (Pá), II.V (Pá), III.AJ (Pá), III.BJ (Pá), VI. SXA (Hl) na delených hodinách biológie
Učíme sa navzájom

-žiaci 4.ročníka SEB (Vz) pracujú so žiakmi II.SA (na 2 hodinách – počas 3. a 4. hodiny v utorok) -prezentácie, súťaže, kvízy, pokusy

Prednáška „Moderné trendy v biológii“ na Katedre botaniky a genetiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (žiaci BIC – 10.11.2016 – 4. – 6. hodina) (Vz)
V rámci Týždňa vedy 2016 sa žiaci predmetu BIC zúčastnili dňa 10.11.2016 odbornej exkurzie na Katedre botaniky a genetiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Najskôr si žiaci vypočuli prednášku doktorandiek katedry, ktoré ich informovali o možnostiach štúdia biológie na UKF a o ich výskume, ktorý na katedre prebieha. Potom žiaci absolvovali exkurziu spojenú s prednáškami v jednotlivých laboratóriách. Oboznámili sa s vedeckou prácou a výskumom, ktoré prebiehajú na katedre:
• molekulárny výskum ľudských kostí,
• hľadajú gény, ktoré ovplyvňujú ochorenia, súvisiace s kosťami, napr. osteoporózu,
• kultivujú kostné bunky a sledujú, ako reagujú na vplyv rôznych látok,
• získavajú informácie o živote ľudí v stredoveku pomocou analýzy DNA, izolovanej z kostier zo stredovekých pohrebísk,
• skúmajú kostí pomocou mikroskopov a moderných 3D skenerov a hľadajú informácie o živote ľudí v minulosti,
• skúmajú vývoj jadierka v bunkách embryí a vplyv jeho prenosu medzi druhmi (z myší do ošípaných) pomocou najmodernejšej konfokálnej mikroskopie,
• sledujú vplyv stresových faktorov (ťažkých kovov, teploty, žiarenia) na životné procesy rastlín.
Naši žiaci mali možnosť pozorovať mikroskopické preparáty osteocytov diviaka, jeleňa, medveďa a dozvedeli sa o spôsobe prípravy týchto preparátov zo stehennej kosti zvierat. Potom nasledovala prednáška doc. Ing. Idy Petrovičovej, PhD. v laborátóriu, ktoré má medzinárodne akceptovateľný certifikát kontroly kvality analýz pre toxikologické analýzy v biologickom materiáli v environmentálno-medicínskej oblasti pre oxidačné metabolity DEHP (5-OH-MEHP v moči a 5-carboxy-MEHP v moči) a DBP (MiBP) v moči. Na záver si vypočuli prednášku doc. RNDr. Františka Strejčeka, PhD. o skúmaní jadierok bunkách embryí, o klonovaní a mohli pozorovať mikroskopické preparáty oocytov.