späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA
Vyhodnotenie projektu
ŠKOLSKY PROJEKT – „ZELEŇ PRE ŠKOLU“

Správa
školský rok 2016/2017
Termín realizácie projektu: priebežne celý školský rok 2016/2017, počas delených hodín biológie
Realizačný tím projektu:
Mgr. Silvia Páleníková, PaedDr. Alica Hladká

Cieľová skupina:
II.A, II.B, II.C, III.AJ, III.BJ, VI.SXA

Počet zapojených žiakov:
177 žiakov

Cieľom projektu bolo:
- Udržiavanie a starostlivosť o zeleň v areáli školy.
- spolupráca na projekte "Náučný a zážitkový chodník",
- budovať pozitívny vzťah žiakov k prírode a estetickému cíteniu.

Charakteristika projektu:
Na delených hodinách biológie (laboratórnych cvičení) žiaci pripravili teoretický projekt ozelenenia a úpravy interiéru a exteriéru školy, vrátane finančného rozpočtu, pracovali v areáli školy a spolupracovali na dokončení projektu vytvorenia „Zážitkového a náučného chodníka“. Organizačná forma: Práca v biologickom laboratóriu, práca s PC v počítačovej učebni, prezentácia projektov žiakmi, práca v areáli školy na školskom pozemku, v átriu školy.
Časový harmonogram:
September - október: údržba zelene, vysádzanie rastlín v areáli školy, vytvorenie zážitkového chodníka – stopy chodidla
November - február:
práca na projektoch a ich prezentácia
Marec- jún:
- praktická realizácia = výsadba rastlín, úprava areálu školy, starostlivosť o vysadené rastliny - vytvorenie pamätného chodníka z kameňov, na ktorý si každá maturitná trieda v deň rozlúčky položí svoj vlastný kameň (uvedená na ňom trieda a školský rok ukončenia štúdia),
Finančné náklady:
1 200 eur z prevádzky školy

Záver:
Učitelia i žiaci skonštatovali prospešnosť tohto projektu a odporúčajú jeho organizáciu aj v budúcnosti. Projekt pomáha priblížiť vyučovanie praxi a urobiť ho zaujímavejším a pútavejším.

Dátum: 20.6. 2017 PaedDr. Alena Viziová, PhD.

Fotky z realizácie projektu: