späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA
V školskom roku 2015/2016 žiaci tried II.A, II.B, VI. SXA, III.AJ, III.BJ sú zapojení do školského projektu „Zeleň pre školu“, cieľom ktorého je zveľaďovanie areálu a interiéru školy. Realizácia projektu prebieha priebežne počas školského roka na delených hodinách biológie. Žiaci na hodinách laboratórnych cvičení pracujú s aktivitami, v ktorých sa využívajú rôzne digitálne technológie. Využitím rozličných programov a softvérov si žiaci zopakujú a prehĺbia teoretické vedomosti z tematických celkov: Okrasné rastliny parkov a záhrad a Izbové rastliny, ktoré následne využijú pri tvorbe návrhu ekologizácie školy. Praktická realizácia projektu zahŕňa výsadba tují a brestov v areáli školy a naďalej pokračujeme v úprave školského areálu.
V rámci projektu žiaci vytvorili postery do environmentálnej učebne:
témy posterov: 1) Vodný ekosystém – VI.SXA
2) Rastliny sladkých vôd – III.AJ
3) Živočíchy sladkých vôd – II.A
4) Rastliny pri vode – III.BJ
5) Živočíchy pri vode – II.B


Projekt pomáha priblížiť vyučovanie praxi a urobiť ho zaujímavejším a pútavejším.