ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
ŠTÚDIUM
Informácie ohľadom podania prihlášok

Termín na podanie prihlášky ZŠ: do 10.3. 2024

Termín na zaslanie prihlášky k nám: do 20.3.2024

Termíny platia pre všetky formy štúdia. Prihláška môže byť podaná elektronicky príp. v papierovej podobe. Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vydanú zariadením poradenstva a prevencie, ktorá obsahuje návrh podporného opatrenia.

Riaditeľka školy v zmysle § 65 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určila počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok.


Termíny prijímacích skúšok: Zákonný zástupca žiaka vyznačí v prihlášky termín, v ktorom príde jeho dieťa na prijímaciu skúšku, podľa svojho uváženia.Príďte študovať k nám


Sme modernou strednou školou so storočnou históriou a výbornými podmienkami pre štúdium.
Máme:
• dobré meno,
• podľa externého hodnotenia nezávislým inštitútom INEKO – sme školou s výbornými výsledkami žiakov – čo z nás robí jedno z najlepších gymnázium v Nitre,
• kvalitný školský vzdelávací program, ktorý ponúka vysokú voliteľnosť hodín pre žiaka, čo umožňuje profiláciu žiaka najmä v závere štúdia k jeho budúcej profesií,
• vysokú úspešnosť prijatia našich absolventov na VŠ.
• vlastnú jazykovú školu, v ktorej si študenti rozširujú svoje jazykové zručnosti v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku, ale je možné študovať v jazykovej škole aj japonský jazyk, španielsky a francúzsky jazyk.


Uchádzačom ponúkame možnosť študovať v 3 formách štúdia: 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium, 5-ročné bilingválne štúdium.

4-ročné štúdium -kritéria na prijatie pre šk. r.:2024/25: 4r2024.pdf

4-ročné štúdium -kritéria na prijatie pre šk. r.:2025/26: 4r2025.pdf5-ročné štúdium -kritéria na prijatie pre šk. r.:2024/25: 5r2024.pdf

5-ročné štúdium -kritéria na prijatie pre šk. r.:2025/26: 5r2025.pdf8-ročné štúdium -kritéria na prijatie pre šk. r.:2024/25: 8r2024.pdf

8-ročné štúdium -kritéria na prijatie pre šk. r.:2025/26: 8r2025.pdf

Naviac žiakom ponúkame možnosť:

• študovať v zahraničí,
• cestovať, pracovať v medzinárodných a školských projektoch,
• študovať podľa individuálnych učebných plánov,
• získať na pôde školy uznávané medzinárodne platné jazykové certifikáty, ale i vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške,
• vystupovať na vlastných Benefičných koncertoch školy,
• pracovať v žiackej školskej rade a redakčnej rade školského časopisu Ozvena
• zúčastniť sa lyžiarskych a snoubordingových kurzov, kurzov letných pohybových aktivít, kurzov ochrany života a zdravia, plaveckých kurzov, školy v prírode a pod.


4-ročné štúdium
• Je určené pre žiakov, ktorí končia 9. ročník ZŠ.
• Prvý cudzí jazyk je anglický a druhý cudzí jazyk si vyberá žiak podľa svojho uváženia a možností školy - nemecký, ruský, španielsky a francúzsky jazyk.
• V druhej polovici štúdia žiak sám rozhoduje o svojej profilácií, na základe ktorej si žiak vyberá voliteľné predmety - 3. ročník (4 hodiny) a 4. ročník (12 hodín).
• Zoznam voliteľných predmetov sa každoročne prispôsobuje potrebám a predstavám žiakov, ktoré kopírujú požiadavky VŠ, ale i záujmy žiakov..
• Žiakom ponúkame možnosť získať medzinárodne uznávaný certifikát Sprachdiplom DSD I. a II. – škola získala status školiaceho centra.

Žiakom ponúkame možnosť študovať v týchto triedach 4- ročného štúdia:
1. Anglická trieda - posilnené vyučovanie anglického jazyka, vyučovanie anglického jazyka aj lektorom z Veľkej Británie, jazykové pobyty v zahraničí ( Veľká Británia, Španielsko,...), aktivity žiakov bilingválnych tried, možnosť získať Cambridgeské jazykové certifikáty FCE/CAE, certifikát IELTS, ... priamo v škole.
2. Trieda Informatika - upravené vyučovanie informatiky, rozšírený obsah predmetu informatika, možnosť získať ECDL - Európsky vodičský preukaz na počítače, široký výber voliteľných predmetov z informatiky. Absolventom sa ponúkajú v budúcnosti možnosti lepšieho a finančne výhodnejšieho uplatnenia v danej profesii.
3. Všeobecná trieda - učebný plán tejto triedy zabezpečí dôslednú prípravu žiaka na maturitnú skúšku a budúce vysokoškolské štúdium, žiakom študujúcim v tejto triede je ponúknuté najmä v závere štúdia získať jazykové certifikáty prípadne ECDL - Európsky vodičský preukaz na počítače. Napriek zameraniu tried vo všetkých troch triedach je ponechaná vysoká voliteľnosť hodín samotným žiakom v závere štúdia.
Uchádzači o 4-ročné štúdium na prihláške na strednú školu uvádzajú kód študijného odboru 7902 J gymnázium. Výber triedy, v ktorej chce uchádzač študovať, uvedie zákonný zástupca žiaka až pri zápise na štúdium.

4-ročné štúdium -kritéria na prijatie pre šk. r.:2024/25: 4r2024.pdf


5-ročné bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom anglickým

• Štúdium je určené pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ s výborným prospechom.
• Druhým vyučovacím jazykom je jazyk anglický. Ďalší cudzí jazyk je niektorý z jazykov – nemecký, španielsky, rusky a francúzsky podľa výberu žiaka.
• V anglickom jazyku sú vyučované predmety: matematika, chémia, informatika, umenie a kultúra, občianska náuka.
• Súčasťou bilingválneho štúdia je jazykový pobyt v Londýne.
• Žiak môže v závere štúdia spolu s maturitným vysvedčením získať aj štátnicové vysvedčenie na základe úspešne vykonanej maturitnej skúšky z anglického jazyka na C1 úrovni.
• Žiak má možnosť počas štúdia priamo v škole vykonať medzinárodne uznávané jazykové skúšky a získať Cambridgeské jazykové certifikáty FCE/CAE, certifikát IELTS, ...
• Na vyučovaní anglického jazyka sa podieľa anglický lektor z Veľkej Británie.

5-ročné štúdium -kritéria na prijatie pre šk. r.:2024/25: 5r2024.pdf

8 – ročné štúdium

• Je určené pre žiakov, ktorí končia 5. ročník ZŠ. • Trieda má posilnené vyučovanie cudzích jazykov a informatiky a naviac, učebný plán tejto triedy ponecháva žiakom možnosť výberu voliteľných predmetov v posledných dvoch ročníkoch štúdia.
• Prvý cudzí pre žiakov tejto triedy je jazyk anglický. Druhý cudzí jazyk si žiak volí podľa vlastného výberu a možností školy. V ponuke je nemecký jazyk, španielsky jazyk, francúzsky a ruský jazyk.
• Vzhľadom na vysokú úroveň štúdia cudzích jazykov počas štúdia žiaci majú možnosť v závere štúdia získať zahraničné jazykové certifikáty: Sprachdiplom Stüfe I a II, Cambridgeské jazykové certifikáty FCE/CAE, certifikát IELTS, ...
• Zvýšenou dotáciou hodín na vyučovanie informatiky sa už počas štúdia vytvárajú predpoklady, aby žiak v posledných ročníkoch štúdia mohol získať ECDL - Európsky vodičský preukaz na počítače.
• Súčasťou učebného plánu je okrem iných kurzov – lyžiarsky a snoubordingový, kurz letných pohybových aktivít, kurz ochrany života a zdravia aj plavecký kurz a škola v prírode.


8-ročné štúdium -kritéria na prijatie pre šk. r.:2024/25: 8r2024.pdf