ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Údaje Nadácie Gymnázia, Golianova 68, Nitra pre poukázanie 2% dane:

Postup darovania 2% dane:postupnadacia.pdf
Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov:potvzapl.pdf
Poučenie o vyplnení vyhlásenia o zaplatení dane:poucenie.pdf
Vyhlásenie o zaplatení dane:vyhldan.pdf


správkyňa nadácie : PaedDr. Alena Blažová Viziová, PhD.
telefón : 037/ 640 96 12
Email: nadacia.gymnazia@gmail.com
číslo účtu : IBAN: SK91 0200 0000 0037 3243 0851
IČO : 340 165 71
právna forma: nadácia


· Mgr. Martina Filová - predsedníčka správnej rady
· Mgr. Juraj Horváth - člen
· Mgr. Jana Juríková - člen
· Mgr. Vladimír Podoba - člen
· PhDr. Darina Račková – člen
· Monika Jurajdová – člen
Revízor nadácie: Mgr. Kristína Laurinská

Výročná správa nadácie za rok 2023:vyrsprava23.pdf


Nadačná listina:nadacnalistina.pdf


Vážení rodičia,

Nadácia gymnázia pôsobí na škole už 29 rokov a významne prispieva k rozvoju školy. V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, môže daňovník poukázať 2% zo svojej dane organizácii, ktorá je na tento účel zaregistrovaná. Nadácia nášho gymnázia je aj v tomto roku prijímateľom 2%.

Nadácia Gymnázia v roku 2023 získané finančné prostriedky použila na nákup:
-5 ks projektorov BenQ DLP (učebňa 145, učebňa 117, učebňa 217, učebňa 130, hospodárka školy),
-8 ks tabletov Wacom Intuos S Black (PK INF),
-školského nábytku - 68 ks stoličiek, 34 ks stolov - I.PA (učebňa 40), II.SA (učebňa 39),
-2 ks bluetooth reproduktorov (PK ANJ),
-modelov pre PK BIO (kvet, stonka, tulipán, list),
-notebooku HP ProBook 450 G10 i7-1360P/16GB/1TB/W11PHP-817S3EA,
-2 ks skríň na notebooky RECOVER (učebňa G 32),
-1 ks tlačiarne HP Laser JetTank, bezdrôtovej myši, tašky na notebook (PK INF),
-1 ks tlačiarne HP Laser JetPro (miestnosť č. 34 – zástupcovia),
-modelu oka a modelu ucha - PK BIO: biologická učebňa,
-3 ks reproduktorov: PK ANJ a PK výchov, tonery a káble pre činnosť krúžkov: Praktická elektronika, Informatika vo fyzike, Popoludnie s INF, Krúžok robotiky,
-4 ks reproduktorov (PK TSV),
-3 ks reproduktorov (PK. PK BIO a PK CJ).

Ďalšie finančné prostriedky Nadácia Gymnázia v roku 2023 použila na nákup:
-učebníc anglického jazyka Gold XP C1 Workbook,2nd – 20 ks,
- 9-osého gyroskopu (Krúžok robotiky),
-náučných máp: POVEDZ NIE DROGY, ALKOHOL, CIGARETY, ŠIKANA A KYBERŠIKANA,
-školského geografického atlasu: Slovenská republika (35 ks) a školský geografický atlas: Svet (35 ks),
-5 ks učebníc španielskeho jazyka,
-10 ks učebníc gramatiky zo španielskeho jazyka,
-5 ks kovových šedých skríň - PK NEJ (č.d.211),
-kamery s umelou inteligenciou (Krúžok robotiky),
-dvojdverovej skrinky (miestnosť 130 – I.B),
-laboratórnej techniky - pomôcky do chemického laboratória,
-Slovensko – anglického slovníka - PK ANJ,
-didaktickej učebnej pomôcky - „Do you speak English?“ pre PK ANJ,
-demonštračného V/A metra – PK FYZ,
-6 ks máp štátov a svetadielov – PK GEO
-pracovných zošitov z MAT a SJL: Testovanie 9: slovenský jazyk (30 ks) a Testovanie 9: matematika (30 ks), pre žiakov kvarty – 4. ročníka 8-ročného gymnázia.

Finančné prostriedky Nadácia Gymnázia v roku 2023 použila aj na:
- podporu žiakov školy, ktorí boli úspešnými riešiteľmi chemickej olympiády a boli pozvaní na „Letnú školu chemikov“,
- podporu žiakov školy, ktorí sa zúčastnili celoslovetového kola súťaže „Robocup 2023 “,
- príprava a testovanie žiakov Gymnázia Golianova 68, Nitra - ECDL - Európsky vodičský preukaz na počítač
- podporu žiakov školy, ktorí sa zúčastnili informačno – študijnej návštevy do Bruselu za 1.miesto v CK
Mladý Európan:
- podporu žiakov školy ako „Študentov roka“ - finančná výpomoc bola vyúčtovaná žiakmi na nákup
počítačovej techniky, odbornej literatúry, laboratórneho vybavenia pre potreby ich ďalšieho vzdelávania,
- vstupenky pre žiakov na exkurziu PK ANJ „Jazykový pobyt v zahraničí “.

Nadácia každý rok finančne odmeňuje žiakov ocenených titulom „Študent roka“. Toto ocenenie získajú za úspechy v národných kolách predmetových olympiád a súťaží, resp. ak žiak za 4 roky štúdia mal vynikajúci prospech 1,00 a vzornú dochádzku v škole. Zároveň žiak nemal previnenia voči školskému poriadku. Toto sa nevzťahuje na 1. stupeň osemročného štúdia. Na bilingválnom štúdiu sa budú hodnotiť výsledky za 2. – 5. ročník štúdia. Žiaci po obdŕžaní finančnej odmeny v stanovenom čase preukážu, že peniaze využili na nákup pomôcok pre podporu ich vzdelávania.

Všetky tieto aktivity by sa nemohli konať bez podpory rodičov, vedenia školy a pedagógov gymnázia, ako aj priateľov, sponzorov a všetkých, ktorí nás podporili.
Touto cestou Vám ďakujeme.

Milí rodičia, veríme, že podporíte školu, do ktorej chodí Vaše dieťa.

V prípade, že sa rozhodnete podporiť Nadáciu Gymnázia na Golianovej ulici v Nitre poukázaním 2% z Vašej zaplatenej dane, tak potrebné tlačivá môžete si stiahnuť (Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane) už s vyplnenými údajmi našej nadácie zo stránky školy. Tieto tlačivá stačí len vyplniť, poslať/ doručiť do školy (na sekretariát školy, resp. triednemu učiteľovi) a my zabezpečíme, aby sa dostali na príslušný daňový úrad. Prípadne môžete osloviť aj svojich priateľov, známych a rodinných príslušníkov.

Dané tlačivá môžete aj Vy poslať na príslušný daňový úrad.
v Za prejavenú podporu Vám vopred srdečne ďakujeme.
Zároveň by sme sa Vám chceli poďakovať za prejavenú finančnú podporu na zorganizovaných benefičných koncertoch v predchádzajúcich rokoch a poukázaním 2% z Vašej zaplatenej dane.

S pozdravom
PaedDr. Alena Blažová Viziová, PhD.
správkyňa nadácie