späť na hlavnú stránku
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Oznamy školskej jedálne na školský rok 2018/2019

- stravná jednotka je nasledovná:
príma až kvarta: 1,09 € + 0,11 € réžia = 1,20 € za obed
kvinta až oktáva a 4- a 5-ročné gymnázium: 1,19 € + 0,11 € réžia = 1,30 € za obed


- ak budete uhrádzať stravu trvalým príkazom, postupujte prosím nasledovne:
1. príkaz zadajte na č. účtu: SK82 8180 0000 0070 0031 1871
2. splatnosť úhrady musí byť zadaná tak, aby bola platba pripísaná na účet ŠJ najneskôr 25. deň predchádzajúceho mesiaca, posledná úhrada musí byť zrealizovaná v máji /platba na jún/; posledná platba maturitných ročníkov by mala byť zrealizovaná v mesiaci apríl
3. variabilný symbol uvádzajte posledné 4 čísla variabilného symbolu z poštovej poukážky, ak ste ju dostali alebo rok narodenia dieťaťa; do správy pre prijímateľa uveďte meno a triedu, resp. ročník, ktorý dieťa navštevuje /hlavne ak meno platiteľa je odlišné od mena dieťaťa
4. mesačná platba je : príma až kvarta: 24,00 €
kvinta až oktáva a 4- a 5-ročné gymnázium: 26,00 €
5. prípadné preplatky stravy budú vrátené 2x do roka, a to na konci kalendárneho roka a na konci školského roka

- ak budete uhrádzať stravu poštovou poukážkou alebo cez internet, postupujte prosím nasledovne:
1. žiaci dostávajú poštové poukážky na nasledujúci mesiac vždy 20-teho v mesiaci a stravu je potrebné uhradiť do 25-teho v mesiaci / strava sa uhrádza na mesiac vopred, t. j. napr. na november do 25.10. /
2. v mesiaci september a január sa platí strava na 2 mesiace, t.j. na september a október spolu a január a február spolu, termín úhrady a preukázania úhrady bude oznámený spolu s poštovou poukážkou
3. úhradu je potrebné preukázať najneskôr v posledný pracovný deň v mesiaci / ústrižkom poštovej poukážky alebo potvrdením o zadaní príkazu na úhradu, resp. odfotením potvrdenia do mobilného telefónu alebo zaslaním potvrdenia e-mailom na adresu gymgol@gymgolnr.sk /
4. uhrádzajte len sumu, ktorá je na poštovej poukážke; zo sumy na príslušný mesiac sa odpočíta včas odhlásená strava ku dňu vydávania poštových poukážok na ďalší mesiac
5. o prípadnom inom termíne úhrady stravy informujeme rodičov oznamom priloženým k poštovej poukážke a na internetovej stránke školy

Ak platba nebude pripísaná na účet ŠJ alebo nebude odovzdaný doklad o úhrade najneskôr v posledný pracovný deň predchádzajúceho mesiaca a žiak nemá preplatok stravného, prvý pracovný deň v mesiaci bude zo stravy odhlásený až do úhrady a preukázaní úhrady stravy.

- zo stravy sa odhlasuje a prihlasuje najneskoršie predchádzajúci varný ( pracovný ) deň vopred do 13,00 hod., a to telefonicky – č. t. 037/640 96 54 alebo 037/773 19 45, osobne v kancelárii ŠJ alebo cez internetové prihlasovanie ŠJ, nie cez elektronickú žiacku knižku ( prihlášku a informácie o internetovom prihlasovaní dostane stravník v kancelárii ŠJ )
- ak sa stravník bude chcieť odhlásiť zo stravovania natrvalo, treba sa prísť osobne odhlásiť do kancelárie ŠJ, ihneď po obdržaní poštovej poukážky, najneskôr do začiatku nového mesiaca
- za včas neodhlásenú stravu sa náhrada neposkytuje
- obedy sa vydávajú len na čipové karty; náhradné stravné lístky sa vydávajú len na nevyhnutne potrebný čas v prípade poškodenia alebo straty čipovej karty
- v prípade zabudnutia si čipovej karty žiak dostane náhradný lístok v presne stanovenom čase – 12,40 hod., 13,20 hod, 13,35 hod.; v prípade opakovaného nepoužívania čipovej karty a nutnosti vydávať žiakovi náhradný lístok bude tento priestupok riešený v spolupráci s riaditeľstvom školy
- základný obed za výberový si môžu vybrať len žiaci vyšších ročníkov od kvarty a 4-a 5-ročného gymnázia; výberový obed si nemôže vybrať žiak, ktorý nemá čipovú kartu
- žiadame vás o dodržiavanie termínov, hlavne včasné uhrádzanie a preukazovanie úhrady stravy, aby sme spoločne predchádzali konfliktom a nedorozumeniam

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme

Mgr. Monika Polonecová
vedúca ŠJ
NOVINKY