späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK

Na našej škole sa anglický jazyk vyučuje ako 1. cudzí jazyk. Časová dotácia je vo všetkých ročníkoch štvorročného a osemročného štúdia 4 hodiny týždenne. Na štvorročnom štúdiu otvárame aj anglické triedy, kde majú žiaci okrem 4 hodín anglického jazyka aj 1 hodinu konverzácií s rodenými hovoriacimi. Tento rok sú to lektori z Anglicka a Kanady. Hodiny s kanadskými lektormi sú online formou.

Z predmetu anglický jazyk sa maturuje na úrovni B2. V treťom ročníku, resp. v septime si žiaci môžu vybrať ako 1 z voliteľných predmetov Konverzáciu v anglickom jazyku, kde sa pripravujú na ústnu maturitnú skúšku. Tento predmet sa ponúka ako voliteľný aj v maturitnom ročníku.

Pri výučbe anglického jazyka používame učebnicu Gateway to Maturita. Taktiež zaraďujeme aj rôznu doplnkovú literatúru ako Destination B2, Longman Exam Accelelator a gramatické príručky na precvičovanie preberaných gramatických javov. Počas vyučovacích hodín aktívne využívame digitálnu verziu učebníc, ktorá ponúka široký výber posluchov a videí o aktuálnych témach zo života tínedžerov.

Na našej škole ponúkame aj päťročnú bilingválnu formu štúdia, kde práve anglický jazyk je 2. vyučovací jazyk. V 1. ročníku bilingválneho štúdia majú žiaci týždenne 6 hodín anglického jazyka, 3 hodiny Cvičení v anglickom jazyku, kde si utvrdzujú prebrané gramatické javy a precvičujú komunikačné zručnosti (listening, reading, speaking).

Ďalej absolvujú 2 hodiny konverzácií s rodeným hovoriacim lektorom a 1 hodinu Reálií, kde sa žiaci formou prezentácií oboznamujú s geografiou, históriou a kultúrou anglicky hovoriacich krajín.

Z anglického jazyka sa na bilingválnom štúdiu maturuje na úrovni C1. Vo štvrtom ročníku si žiaci vyberajú 1 z dvoch ponúkaných voliteľných predmetov, a to Písanie alebo Základy obchodnej angličtiny. V piatom ročníku majú voliteľné predmety Konverzácia v anglickom jazyku a Cvičenia v anglickom jazyku, kde sa pripravujú na písomnú a ústnu maturitnú skúšku.

Ako sa zlepšiť v anglickom jazyku?


-Precvičovaním gramatických javov a lexiky na týchto stránkach:
www.a4esl.org
www.agendaweb.org


Hodnotenie písomných prác

1.stupeň osemročného štúdia:
100 - 90% - 1
89 - 75% - 2
74 - 55% - 3
54 - 30% - 4
29 - 0% - 5

2. stupeň osemročného štúdia a a štvorročné štúdium:
100 - 90% - 1
89 - 75% - 2
74 - 60% - 3
59 - 33% - 4
32 - 0% - 5