späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
Intenzívne pripravovať žiakov maturitného ročníka na PFEČ, PFIČ a ÚMS a zavádzať navrhnuté opatrenia na zlepšenie výsledkov PFEČ maturitnej skúšky na úrovni B2.
Uskutočniť rôzne čitateľské aktivity podporujúce rozvoj čitateľskej gramotnosti.
Uskutočniť novú aktivitu English Christmas ( Vianoce v Británii) pre II.A, B - anglické triedy.
Uskutočniť novú aktivitu USA našimi očami (vedomostný kvíz o USA) pre III.A, B - anglické triedy.
Pripraviť sa a zúčastniť sa projektového stretnutia s medzinárodnou účasťou v rámci medzinárodného multilaterálneho projektu Erasmus plus.
Napísať a vyhodnotiť ročníkové testy v 2. ročníku štvorročného a päťročného štúdia a v sexte a záverečný test v kvarte.
Zrealizovať výskum Intervenčný program čítania s porozumením v spolupráci s UKF Nitra.