späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
ÚLOHY:
Uskutočniť rôzne čitateľské aktivity podporujúce rozvoj čitateľskej gramotnosti
Intenzívne pripravovať žiakov maturitného ročníka na PFEČ, PFIČ a ÚMS
Aktualizovať informácie a práce žiakov na paneloch, nástenkách a web-stránke
Zapojiť študentov do súťaží Angličtinár roka, Mladý prekladateľ, This Human World, Jazykový kvet a do olympiády v anglickom jazyku.
Informovať študentov o zahraničných pobytoch
Zapojiť sa do prekladateľskej súťaže Iuvenes Translatores
Realizovať aktivity pre bilingválne a anglické triedy
Zorganizovať návštevu divadelného predstavenia v anglickom jazyku
Pracovať s časopismi Gate a Bridge
Realizovať aktivity medzinárodného multilaterálneho projektu Erasmus plus
Napísať a vyhodnotiť ročníkové testy v 2.ročníku štvorročného, päťročného štúdia a v sexte a záverečný test v kvarte