späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
Odovzdávali sme ocenenia Juvenes Translatores

Tento školský rok 2021/2022 je pre našu školu skutočne výnimočný, pretože v medzinárodnej prekladateľskej súťaži Juvenes Translatores zvíťazil na úrovni Slovenska náš žiak Jakub Remeň (II.AJ), ktorý si svojím prekladom z anglického jazyka získal odbornú porotu. Ocenenie si prevezme priamo v Bruseli na slávnostnom odovzdávaní cien pre najlepších prekladateľov všetkých krajín Európskej únie.
Odborná porota sa v tomto ročníku rozhodla udeliť čestné uznanie aj našim dvom žiačkam: Lucii Novotnej (IV.AJ) a Natálii Labovskej (VI.SXA) za ich preklady z nemeckého jazyka. Ako sme sa dozvedeli, ich preklady urobili veľký dojem na hodnotiteľov, ktorí ocenili najmä ich plynulosť a pútavosť.
Hodnotenie Luciinho prekladu odbornou porotou: Nemecký text je preložený do plynulej slovenčiny, ktorá sa číta ľahko a prirodzene. Jazyk zahŕňa pekné tvorivé riešenia a výrazy. Celkovo je to veľmi pekný preklad. Odporúčame venovať sa nemčine aj naďalej a rozvíjať svoj prekladateľský talent.
Hodnotenie Natáliinho prekladu odbornou porotou: Veľmi dobrý preklad! Plynulý jazyk, ktorý aj napriek pár doslovne preloženým výrazom pôsobí prirodzene a ľahko sa číta. Tvoja úroveň porozumenia nemeckému textu je výborná a bola by škoda svoj prekladateľský talent ďalej nerozvíjať.
Natália a Lucia si prevzali ceny z rúk našej pani riaditeľky, ktorá im zablahoželala k tomuto úspechu a popriala veľa šťastia.

Ďakujeme všetkým študentom za účasť v súťaži a vzornú reprezentáciu našej školy.
Absolútny víťaz Juvenes Translatores na úrovni Slovenska - Jakub Remeň


Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad aj v tomto školskom roku uskutočnilo medzinárodnú online súťaž pre stredné školy s názvom Juvenes Translatores. Zo všetkých zaregistrovaných škôl boli elektronicky vyžrebované tie, ktoré dostali možnosť zúčastniť sa tejto súťaže. Počet škôl vybraných z každej krajiny sa rovnal počtu kresiel krajiny v Európskom parlamente. Spolu tak bolo vylosovaných 705 škôl zo všetkých krajín Európskej únie a naša škola mala tú česť byť jednou z nich.
V deň súťaže, 25. novembra 2021, zasadlo k počítačom 5 nádejných budúcich prekladateľov. Evelyn Fazekašová (II.AJ), Radka Liptáková (IV.AJ) a Jakub Remeň (II.AJ) prekladali z anglického jazyka do slovenského jazyka a Lucia Novotná (IV.AJ) a Natália Labovská (VI.SXA) z nemeckého jazyka do slovenského jazyka. Na preklad mali súťažiaci časový limit 2 hodiny.
Preklady boli hodnotené výborom profesionálnych prekladateľov a korektorov z Generálneho riaditeľstva pre preklad. Porota vybrala najlepší preklad z každej krajiny EÚ. Pri hodnotení posudzovali presnosť prekladu, schopnosť správneho písania (gramatika a výber výrazov), schopnosť plynulého písania a tvorivosť prekladateľských riešení.
Absolútnym víťazom pre Slovenskú republiku sa stal žiak nášho gymnázia Jakub Remeň, ktorý si svojím prekladom z angličtiny vybojoval pobyt v Bruseli spojený s návštevou Európskeho parlamentu.
Špeciálne ocenenia získali študentky Natália Labovská (VI.SXA) a Lucia Novotná (IV.AJ) za svoje preklady z nemeckého jazyka.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Z. Kreškócziová Baráthová