späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA
Prečo študovať biológiu

Predmet biológia poskytuje žiakom získať systém poznatkov o živej a neživej prírode, ako predpokladu formovania prírodovednej gramotnosti. Nadväzuje na vzdelávanie základnej školy s cieľom rozšíriť a prehĺbiť poznatky, systematicky ich utriediť do komplexných tematických celkov a zároveň zdôrazniť prepojenie medzi jednotlivými biologickými javmi a vzťahmi v prírode.
Na hodinách biológie podporujeme samostatnosť a kreativitu žiakov, umožňujeme pracovať s prírodninami a experimentovať. V priebehu vyučovacích hodín využívame moderné metódy, formy práce a biologické názorné pomôcky. Každý žiak na praktických cvičeniach má k dispozícii svoj vlastný mikroskop a potreby na mikroskopovanie, pomocou ktorých si môže vytvoriť vlastný biologický preparát.
Voliteľné predmety v posledných dvoch rokoch štúdia (Seminár z biológie, Biológia človeka) poskytujú žiakom kvalitnú prípravu na maturitnú skúšku z biológie, ale aj prípravu na štúdium odborov vyžadujúcich poznatky z biológie ako je medicína, farmácia, fyzioterapia,... na ktorých každoročne pokračuje vysoký počet žiakov. V biologickej olympiáde sú naši žiaci úspešnými riešiteľmi okresných, ale aj krajských kôl. Taktiež žiaci dosahujú výborné úspechy v krajskom, ale aj v celoslovenskom kole súťaže SOČ (stredoškolskej odbornej činnosti) v odboroch BIOLÓGIA, ZDRAVOTNÍCTVO A FARMAKOLÓGIA.

Príroda, je nádherná kniha, ale nevie ju každý čítať.
Špecifické ciele PK BIO

1) Žiakov 2.ročníka, III.AJ, VI.SXA zapojiť do školského projektu „ Zeleň pre školu“, cieľom ktorého bude zveľaďovanie areálu školy – starostlivosť o vysadené rastliny, starostlivosť o skalku a výsadba rastlín. (koordinátor: PaedDr. Alica Hladká) - realizácia projektu v máji/júni 2024 (1 deň, v závislosti od počasia): zodpovedné za realizáciu: Mgr. Páleníková, Mgr. Novotná, Mgr. Palajová
2) Zrealizovať na škole v spolupráci s ostatnými prírodovednými PK rôzne aktivity a sprievodné akcie v rámci Týždňa vedy na Slovensku: 06. - 12. november 2023
(zodpovedná: PaedDr. Alica Hladká)
3) Slovensko proti obezite – meranie BMI, krvného tlaku, cholesterolu, glykémie, prednášky.
- zodpovedná: Mgr. Páleníková
realizácia: marec 2024