späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA
Prečo študovať biológiu

Predmet biológia poskytuje žiakom získať systém poznatkov o živej a neživej prírode, ako predpokladu formovania prírodovednej gramotnosti. Nadväzuje na vzdelávanie základnej školy s cieľom rozšíriť a prehĺbiť poznatky, systematicky ich utriediť do komplexných tematických celkov a zároveň zdôrazniť prepojenie medzi jednotlivými biologickými javmi a vzťahmi v prírode.
Na hodinách biológie podporujeme samostatnosť a kreativitu žiakov, umožňujeme pracovať s prírodninami a experimentovať. V priebehu vyučovacích hodín využívame moderné metódy, formy práce a biologické názorné pomôcky. Každý žiak na praktických cvičeniach má k dispozícii svoj vlastný mikroskop a potreby na mikroskopovanie, pomocou ktorých si môže vytvoriť vlastný biologický preparát.
Voliteľné predmety v posledných dvoch rokoch štúdia (Seminár z biológie, Biológia človeka) poskytujú žiakom kvalitnú prípravu na maturitnú skúšku z biológie, ale aj prípravu na štúdium odborov vyžadujúcich poznatky z biológie ako je medicína, farmácia, fyzioterapia,... na ktorých každoročne pokračuje vysoký počet žiakov. V biologickej olympiáde sú naši žiaci úspešnými riešiteľmi okresných, ale aj krajských kôl. Taktiež žiaci dosahujú výborné úspechy v krajskom, ale aj v celoslovenskom kole súťaže SOČ (stredoškolskej odbornej činnosti) v odboroch BIOLÓGIA, ZDRAVOTNÍCTVO A FARMAKOLÓGIA.

Príroda, je nádherná kniha, ale nevie ju každý čítať.

Školský rok 2022/2023

Rozdelenie úloh v PK: Predseda PK: PaedDr. Alica Hladká
Zástupca predsedu: Mgr. Eva Frantzová
Správca pomôcok + zbierka pomôcok: Mgr. Silvia Páleníková
Aktualizácia nástenky: PaedDr. Slavomíra Palajová