späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA
Školský rok 2019/2020

Rozdelenie úloh v PK:
Predseda PK: PaedDr. Alena Viziová, PhD.
Zástupca predsedu: Mgr. Silvia Páleniková
Správca pomôcok + zbierka pomôcok: Mgr. Silvia Páleniková
Aktualizácia nástenky: PaedDr. Alica Hladká


Špecifické ciele PK BIO
1) Žiakov 2.ročníka, III.AJ, VI.SXA zapojiť do školského projektu „ Zeleň pre školu“, cieľom ktorého bude zveľaďovanie areálu školy – starostlivosť o vysadené rastliny , v jesennom období, plánujeme dokončiť úpravu zážitkového chodníka-osadenie záhradných palisád, starostlivosť o skalku a výsadba rastlín do skalky(koordinátor: PaedDr. Alena Viziová, PhD.)
- realizácia projektu na delených hodinách BIO: zodpovedné za realizáciu: PaedDr. Hladká,Mgr. Frantzová, Mgr. Novotná

2) Zrealizovať na škole v spolupráci s ostatnými prírodovednými PK rôzne aktivity a sprievodné
akcie v rámci Týždňa vedy na Slovensku: 4. - 10. november 2019
(zodpovedná: PaedDr. Alena Viziová, PhD.)
3) V spolupráci so ŠPZ zorganizovať Preventívny týždeň zdravia
(zodpovedná: Mgr. Silvia Páleníková)