späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA
Exkurzie:

1) Arborétum Tesárske Mlyňany, 2.ročník (II.A, II.B, II.C, III.AJ, VI.SXA)

termín: máj 2024

- zodpovedná: Mgr. Novotná

2) Chránená krajinná oblasť Ponitrie (exkurzia v prírode) + Správa CHKO (Environmentálna učebňa) - I.PA
- október 2023 – jesenná časť: prednáška v sídle CHKO,
máj 2024 – jarná časť: exkurzia do prírody
- exkurzia realizovaná v spolupráci so Školou podporujúcej zdravie
- zodpovedná: Mgr. Páleníková

Projekty:
· Školský projekt „Zeleň pre školu“
. cieľová skupina: 2.ročník (II.A, II.B, II.C) + III.AJ, VI.SXA,
. cieľom ktorého bude zveľaďovanie areálu školy – starostlivosť o vysadené rastliny, starostlivosť o skalku a výsadba rastlín,
. projekt pomáha priblížiť vyučovanie praxi a urobiť ho zaujímavejším a pútavejším
. realizácia projektu v máji/júni 2024 (1 deň, v závislosti od počasia),
. koordinátor: PaedDr. Alica Hladká
. zodpovedné za realizáciu: PaedDr. Hladká, Mgr. Frantzová, Mgr. Novotná, PaedDr. Palajová
· Projekt Ministerstva školstva SR: „Zvýšenie kvality gymnázií rozvíjaním čitateľskej, finančnej, prírodovednej a matematickej gramotnosti“
. krúžok: „Poznávajme rastlinstvo Golianka a jeho okolia“ : Mgr. Novotná
. krúžok: „Poznávajme rastlinstvo Golianka a jeho okolia“ : Mgr. Páleníková
. školské exkurzie (I: Demänovská dolina) : Mgr. Frantzová, Mgr. Krivošíková
. školské exkurzie (II: Štiavnické vrchy): PaedDr. Hladká