späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA
MATURITA

KRITÉRIA KLASIFIKÁCIE


Odkaz:http://www.statpedu.sk/files/documents/cp_stare/biologia.pdf Interná časť maturitnej skúšky

Ústna zložka internej časti predmetu biológia pozostáva zo žiakovej ústnej odpovede pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Každé zadanie sa skladá z troch úloh.
Charakteristika úloh maturitných zadaní pre úroveň A:
Úloha č. 1 - Je zameraná na reprodukciu a pochopenie stanoveného učiva
(prevláda forma monológu).

Úloha č. 2 - Je zameraná na porozumenie a hodnotenie poznatkov -
špecifický transfer
(prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Úloha č. 3 - Je zameraná na praktickú aplikáciu osvojených vedomostí, na interpretáciu pozorovaní a pokusov s dôrazom na schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zadané problémy - nešpecifický transfer
(prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Metodický pokyn č. 11/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl


Klasifikácia predmetov fyzika, chémia, biológia a ekológia
 1. Pri klasifikácii výsledkov v týchto predmetoch sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami:
  -kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť,
  -kvalita a rozsah získaných schopností vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti pri realizácii experimentov,
  -schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodných javov a zákonitostí, prípadne teórií,
  -schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach pri experimentoch,
  -celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, zákonitostí a vzťahov, teórií,
  -aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim,
  -presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu,
  -kvalita výsledkov činnosti,
  -osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť.
 2. Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v týchto predmetoch klasifikujú podľa kritérií uvedených v odsekoch 3 až 7 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia.
 3. Stupňom 1 - výborný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Chápe vzťahy medzi prírodnými javmi, zákonitosťami a teóriami. Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov a diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti daných riešení. Svoje vedomosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni.
 4. Stupňom 2 - chválitebný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. Pri riešení teoretických úloh a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí postupuje samostatne, len s malými podnetmi od učiteľa. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Vie analyzovať predložené problémy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov. Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni.
 5. Stupňom 3 - dobrý sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje samostatne s občasnými usmerneniami vyučujúceho. Jeho myslenie je takmer vždy správne a tvorivosť sa prejavuje len s usmernením vyučujúceho. Ústny a písomný prejav je čiastočne správny. Jeho kvalita výsledkov je na dobrej úrovni.
 6. Stupňom 4 - dostatočný sa žiak klasifikuje, ak pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a praktických činností je málo pohotový. Osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh zvládne iba za aktívnej pomoci vyučujúceho. Jeho logika myslenia je na nižšej úrovni a myslenie nie je tvorivé.
 7. Stupňom 5 - nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti požadované vzdelávacími štandardmi si neosvojil, má v nich závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou vyučujúceho. Neprejavuje samostatnosť v myslení.
-jednotná stupnica na hodnotenie písomiek žiakov v rámci PK

100 - 90 % --Výborný
89 - 75 % --Chválitebný
74 - 50 % --Dobrý
49 - 25 % --Dostatočný
24 - 0 % --Nedostatočný