späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA

Týždeň vedy  

 

- konal sa v termíne: 5.11 – 9.11.2018

- aktivity PK : 

 

    Zaujímavosti z neživej prírody

 

- test na overenie získaných vedomostí žiakov z neživej prírody

 

- realizácia na hodinách biológie

 

kvarta (Pá)

Zaujímavosti zo živočíšnej ríše

 

- test na overenie získaných vedomostí žiakov

 

- realizácia na hodinách biológie

 

- tercia (Hl)

Zábavná biológia

 

- realizácia na hodine biológie

 

- príma  (Nv)

 

- súťaž jednotlivcov: osmesmerovka, tajničky, priraďovačky

Biologický milionár

 

-vedomostný kvíz

 

- II. A (Pá), II.C (Pá), III.AJ (Pá), VI. SXA (Hl)  na delených  hodinách biológie

Učíme sa navzájom

 

-žiaci 4.ročníka BIC (Kš) pracovali so žiakmi II.SA (na 2 hodinách – počas 3. a 4. hodiny v stredu 7.11.2018)

-prezentácie, súťaže, kvízy, pokusy z biológie človeka

 

 

Prednáška „Embryotechnólie“  - Produkcia embryí in vitro  (žiaci BIC – 7.11.2018 – 3. – 4. hodina)

Žiaci si vypočuli prednášku doc. RNDr. Františka Strejčeka, PhD. o skúmaní jadierok bunkách embryí, o klonovaní a mohli vidieť spôsob získavania mikroskopických preparátov oocytov.

 

Cvičenie a prezentácia s názvom „Embryotechnológie pre nevedcov“ sa konalo dňa 8.11.2018 vo Výskumnom laboratóriu Fakulty prírodných vied, UKF v Nitre (Tr. A. Hlinku 1). Prezentácia začala úvodnou prednáškou s tematikou zameranou na produkciu embryí v podmienkach in vitro. Následne žiakom boli  prezentované laboratóriá a prístroje potrebné pre danú problematiku s možnosťou praktickej mikromanipulácie s oocytmi/embryami (prenášanie oocytov/embryí, hodnotenie kvality oocytov/embryí). Prednášku viedol doc. RNDr. František Strejček, PhD.

 

Prezentácia laboratória spojená s prehliadkou a prednáškou s názvom „Plasty: hrozba, či pomoc?“ sa konala dňa 8.11.2018 na Katedre zoológie a antropológie, FPV UKF, Nitra.

Prednáška viedla doc. Ing. Ida Petrovičová, PhD. Žiaci si mohli prezrieť  laborátórium, ktoré má medzinárodne akceptovateľný certifikát kontroly kvality analýz pre toxikologické analýzy v biologickom materiáli v environmentálno-medicínskej oblasti pre oxidačné metabolity DEHP (5-OH-MEHP v moči a 5-carboxy-MEHP v moči) a DBP (MiBP) v moči. Doc. Ing. Ida Petrovičová, PhD. oboznámila žiakov s problematikou ftalátov s ktorými sa stretávame každý deň a sú pre človeka nebezpečné.

 

 

 

Prednáška a cvičenie „Molekulárne metódy v genetike“ sa konala 6.9.2018 SPU. Danej aktivity sa zúčastnili žiaci VII.SPA. Pre žiakov bolo pripravené praktické cvičenie, počas ktorého izolovali DNA zo šalátu a potom nasledovala prednáška o peľových zrnách jednotlivých obilnín. Fotografie peľových zŕn boli prenesené do počítača a na základe toho žiaci identifikovali  a priraďovali jednotlivé peľové zrnká k daným rastlinám. Išlo o prepojenie biológie s informatikou.