späť na hlavnú stránku
CHÉMIA
Maturitné témy a pokusy pre žiakov

VLASTNOSTI A ŠTRUKTURA LATOK

1. Látky, prvky, zlúčeniny, zmesi, oddeľovanie zložiek zmesí. Zostaviť aparatúru na filtráciu a použiť ju na pripravenú zmes
2. Zloženie a štruktúra atómov, základný a excitovaný stav atómov, hmotnosť atómov, molekúl, látkové množstvá , periodická sústava prvkov. Porovnanie vlastností vápnika, horčíka, uhlíka a síry /kovové vlastnosti, vlastnosti oxidov / a porovnanie s ich postavením v periodickej sústave prvkov
3. Chemická väzba, elektrónové štruktúrne vzorce Skupenstvá látok, kryštálové štruktúry látok a chemická väzba . Porovnanie vlastnosti zlúčenín s kovalentnou väzbou (polárnou a nepolárnou) a iónovou
4. Názvoslovie anorganických látok, precvičovanie, výpočty z chemických vzorcov Laboratórne sklo a pomôcky
5. Roztoky, látkové bilancie v roztokoch. Príprava roztoku s danou koncentráciou
CHEMICKÉ REAKCIE A ICH PRIEBEH

6. Chemické reakcie, typy, kinetika chemických reakcií,výpočty. Dôkaz zákon zachovania hmotnosti pri chemických reakciách
7. Termochémia, výpočty z termochemických rovníc. Experiment zameraný na zistenie zmeny entalpie sústavy pri rozpúšťaní chemických látok
8. Chemická rovnováha , zrážacie reakcie Princípu pohyblivej rovnováhy v roztoku chloridu kobaltnatého
9. Kyseliny a zásady, protolytické reakcie, určovanie pH roztokov. Experiment zameraný na určenie pH roztoku použitím indikátora, (fenolftaleín, metyloranž, lakmus), predpovedanie sfarbenie indikátora v roztokoch
10. Oxidácia a redukcia, redoxné deje v prírode . Reakcia peroxidu vodíka s KMnO4
PRVKY A ICH ANORGANICKÉ ZLÚČENINY

11. Periodicita fyz.-chem.vlastností prvkov a zlúčenín , porovnanie vlastností kovov, vodíka, s-prvkov a d-prvkov. Elektrolýza vodného roztoku chloridu sodného
12. Komplexné zlúčeniny. Príprava komplexných zlúčenín medi s využitím zámeny ligandov
13. Periodicita fyz.-chem.vlastností prvkov a zlúčenín 13. a 14. skupiny. Prípravu oxidu uhličitého a meranie objemu vzniknutého plynu
14. Periodicita fyz.-chem. vlastností prvkov a zlúčenín 15. a 16. skupiny. Rozlišovanie dusičnanov plameňovými skúškami
15. Periodicita fyz.-chem. vlastností prvkov a zlúčenín 17. a 18. skupiny. Vzájomné reakcie halogénov a halogenidov
16. Analytická chémia - Neutralizačná titrácia - acidimetria
CHARAKTERISTIKA A ROZDELENIE ORGANICKĆH LÁTOK

17. Charakteristika a rozdelenie organických zlúčenín, názvoslovie organických zlúčenín, Izoméria . Zostaviť modely uhľovodíkov a ich derivátov - izoméry
18. Nasýtené uhľovodíky , Nenasýtené uhľovodíky reakčné mechanizmy , metódy prípravy látok. Navrhnite postup na experimentálny dôkaz násobnej väzby v siliciach manganistanovou skúškou a brómovou vodou
19. Aromatické uhľovodíky, pravidlá substitúcie na benzénovom jadre, indukčný a mezomérny efekt. Dôkaz prítomnosti C,H, vo vzorke organickej zlúčeniny
20. Deriváty uhľovodíkov, vlastnosti a chemické premeny halogénderiváty uhľovodíkov.Práca s tabuľkami - izoméry halogénderivátov a ich vlastnosti
21. Dusíkaté deriváty uhľovodíkov - nitroderiváty, amíny. Štruktúra azofarbív a ich vlastnosti - indikátory metyloranž, metylčerveň
22. Heterocyklické zlúčeniny, alkaloidy. Vlastnosti prírodných antokyanínov
23. Kyslíkaté deriváty uhľovodíkov. Karboxylové kyseliny. Chemická reakcia odstraňovania vodného kameňa roztokom kyseliny octovej
24. Makromolekulové látky - syntetické. Tollensova skúška
BIOLÁTKY

25. Chemické zloženie živých sústav, fyzikálne a chemické premeny v živých sústavách. Stanovenie obsahu vody v rastlinnej vzorke
26. Vznik energie v organizme. Dôkaz prítomnosti škrobu vo vzorke Lugolovým roztokom a rozklad enzýmami
27. Lipidy. Vlastnosti lipidov, pH roztoku mydla, vlastnosti mydiel a detergentov
28. Sacharidy . Princíp reakcie kyslíkatých derivátov s Fehlingovým činidlom, realizáciu
29. Bielkoviny, nukleové kyseliny. Dôkaz prítomnosti bielkovín vo vzorkách biuretovou reakciou
30. Enzýmy, vitamíny, hormóny. Denaturácia bielkovín