späť na hlavnú stránku
DEJEPIS
DEJEPISNÁ SÚŤAŽ GYMNÁZIÍ ČR a SR
Súťaže s dlhoročnou tradíciou:

- Dejepisná olympiáda (DO)
DO je súťažou jednotlivcov. Usporadúva sa každoročne a člení sa podľa kategórií (A-F) a súťažných kôl (školské, obvodné, krajské, celoštátne). Žiaci ZŠ vypĺňajú test, žiaci SŠ prezentujú pred skúšobnou komisiou aj svoju odbornú prácu. Bližšie informácie a ukážky testov z minulých ročníkov súťaže si možno stiahnuť na adrese http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/DO.alej.

- Nitra, moje mesto
Ide o súťaž pre deti a mládež ZŠ a SŠ z oblasti histórie a súčasnosti nášho mesta. 4-členné družstvá vypĺňajú písomný test a ústne prezentujú vopred zadanú úlohu.

- EXPERT - geniality show
Expert je celoslovenská jednokolová súťaž jednotlivcov. Každý si pre testovanie vyberá dve témy z ponuky.

- Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)
Žiaci zaujímajúci sa o minulosť sa môžu realizovať v súťažnom odbore História, filozofia a právne vedy. Bližšie informácie o SOČ a metodickú príručku možno stiahnuť v na adrese www.siov.sk v sekcii: Odborná tvorivosť.