späť na hlavnú stránku
FYZIKA
Maturitné témy z fyziky

 1. Fyzikálne veličiny a ich meranie
 2. Mechanika:
  • kinematika
  • dynamika
  • mechanika tuhého telesa
  • mechanika kvapalín a plynov
  • gravitačné pole
 3. Molekulová fyzika a termodynamika:
  • základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky
  • štruktúra a vlastnosti plynov
  • štruktúra a vlastnosti pevných látok
  • štruktúra a vlastnosti kvapalín
  • skupenské premeny látok
 4. Elektrický prúd:
  • elektrický náboj a elektrické pole
  • elektrický prúd
 5. Magnetické pole:
  • stacionárne magnetické pole
  • nestacionárne magnetické pole
  • striedavý prúd
 6. Mechanické kmitanie
 7. Vlnenie
 8. Základy fyziky mikrosveta

METODICKÉ POKYNY K INTERNEJ ČASTI MS


Ústna zložka internej časti predmetu fyzika pozostáva zo žiakovej ústnej odpovede pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Každé zadanie sa skladá z troch úloh.

Charakteristika úloh maturitných zadaní
Úloha č. 1 - Žiak teoreticky opíše fyzikálny jav, pojem, vzťah a pod. a rieši jednoduchú úlohu súvisiacu s témou (prevláda forma monológu).
Úloha č. 2 - Žiak rieši štruktúrovanú úlohu, v ktorej musí aplikovať teoretické poznatky z určitých tematických celkov (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).
Úloha č. 3 - Žiak obhajuje svoju experimentálnu prácu súvisiacu s témami zadania.

Všeobecné pomôcky
-MFCh tabuľky
-Kalkulačka. Kalkulačka by mala mať aspoň desaťmiestny displej, základné aritmetické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, umocňovanie, odmocňovanie), goniometrické, exponenciálne a logaritmické funkcie a funkcie k nim inverzné, no nesmie mať grafický displej.

Hodnotenie
-Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 - 5.
-Hodnotením maturitnej skúšky z fyziky bude známka, ktorá vznikne ako vážený priemer známok z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.
-Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 3 : 4 : 3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec
pričom z je po zaokrúhlení výsledná známka a zi je známka za úlohu č. i.
-Žiak úspešne zmaturuje z predmetu fyzika, ak jeho hodnotenie z internej časti maturitnej skúšky nebude horšie ako 4 - dostatočný.

Aktuálny katalóg cieľových požiadaviek z fyziky nájdete na: http://www.statpedu.sk/files/sk/svp/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/cp_fyzika_2019.pdf