späť na hlavnú stránku
GEOGRAFIA
Maturitné zadania

Každé zadanie sa skladá z troch úloh.
Charakteristika úloh maturitných zadaní
Úloha č. 1 – Úloha je širšie koncipovaná, jej cieľom je preveriť žiakove vedomosti a zručnosti v danej oblasti, spôsob
logickej prípravy a prezentácie odpovede na danú úlohu, výber faktov, pojmov a vzťahov. Cieľom je preveriť aj zručnosť
práce so zdrojmi, ktoré bude mať žiak k dispozícii k danej otázke (prevláda forma monológu).
Úloha č. 2 – Úloha je formulovaná ako aplikačná úloha. Úlohou žiaka je predviesť najvhodnejší spôsob riešenia,
obhájiť správnosť svojho postupu a vedieť argumentovať a komunikovať o príslušnom probléme. Pri odpovedi bude
mať žiak k dispozícii geografické zdroje (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).
Úloha č. 3 – Úloha je formulovaná ako konkrétna problémová úloha na úrovni najvyšších myšlienkových operácií
(analýza, syntéza, hodnotenie), pri ktorej riešení môžu žiaci uplatniť vedomosti a zručnosti získané počas celého štúdia,
teda sformulovať geografickú otázku, správne vybrať údaje, analyzovať ich, organizovať získané údaje a hodnotiť
ich, odpovedať na geografickú otázku. Žiak predvedie svoje riešenie problému a obhajuje správnosť riešenia na základe
geografických zdrojov (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).
Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:
4 % až 6 % Zem a zobrazovanie Zeme,
16 % až 24 % fyzická geografia (atmosféra, hydrosféra, litosféra, pedosféra, biosféra),
16 % až 24 % humánna geografia (obyvateľstvo, sídla, hospodárstvo sveta),
22 % až 33 % regionálna geografia sveta (politická mapa sveta, geografia Európy, Ameriky, Ázie, Afriky, Austrálie,
Oceánie, Antarktídy a oceánov),
14 % až 21 % geografia Slovenskej republiky,
4 % až 6 % geoekológia a environmentalistika.

Všeobecné pomôcky
Všeobecno-zemepisné mapy
Tematické mapy
Hodnotenie
a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.
b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 2 : 3.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
Požiadavka zručnosti a riešenia na základe geografických zdrojov je pre žiakov so zrakovým a telesným postihnutím
vo všetkých úlohách jednotlivých zadaní upravená podľa druhu a stupňa postihnutia.
Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní pre žiakov so zrakovým postihnutím
je takéto:
4 % až 6 % Zem a zobrazovanie Zeme,
16 % až 22 % fyzická geografia (atmosféra, hydrosféra, litosféra, pedosféra, biosféra),
16 % až 24 % humánna geografia (obyvateľstvo, sídla, hospodárstvo sveta),
25%až 35%regionálna geografia sveta (politická mapa sveta, geografia Európy, Ameriky, Ázie, Afriky, Austrálie,
Oceánie, Antarktídy a oceánov),
17 % až 25 % geografia Slovenskej republiky,
4 % až 6 % geoekológia a environmentalistika.
Trvanie skúšky: 30 minút
Čas na prípravu: 30 minút