Predmetová komisia nemeckého jazyka pracuje v školskom roku 2018/2019 v tomto zložení:
Predseda PK:Mgr.Viera Civáňová, NEJ
Podpredseda PK:Mgr. Anežka Luleiová
PaedDr. Darina Arpášová
PaedDr. Lívia Tulisová