späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Deutsche Sprachdiplom

DSD I - Deutsches Sprachdiplom I

Od školského roku 2011/12 môžu žiaci nášho gymnázia vykonávať jazykovú skúšku Sprachdiplom aj na nižšej úrovni. Po úspešnom absolvovaní tak dostanú osvedčenie, že ovládajú nemecký jazyk na úrovni B1.
Jazyková skúška DSD I sa skladá z dvoch častí - písomnej a ústnej.
Písomná časť obsahuje:
počúvanie s porozumením
čítanie s porozumením
slohová práca v rozsahu cca. 150 slov

Ústna časť trvá cca. 20 minút a skladá sa z krátkeho rozhovoru na zadanú tému a z prezentácie ( PowerPoint alebo plagát), ktorú si žiaci pripravia na zvolenú tému.
Zadania úloh sú zasielané centrálne z Nemecka, rovnako aj termín písomnej časti skúšky. V tomto školskom roku sa písomná časť skúšky konala 26.marca a ústnu časť vykonali žiaci v dňoch 2.-4.apríla. Skúšobná komisia pri ústnej časti sa skladá z dvoch členov - predsedom je zahraničný lektor alebo učiteľ nášho gymnázia, druhým skúšajúcim je učiteľ nemeckého jazyka z našej školy.
Informačná brožúra:STIAHNUT