späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Školský projekt „Okno do sveta neznámej kultúry“

Cieľom školského projektu troch predmetov – NEJ, SPJ, RUJ „Okno do sveta neznámej kultúry“, ktorý sa
konal 6. mája 2016, bola propagácia druhého cudzieho jazyka, kultúry a zvykov danej krajiny. V rámci
projektu si organizátori tried 3.BJ a 3.AJ pripravili prezentácie o rusky, nemecky a španielsky
hovoriacich krajinách a zaujímavou formou ich predstavili žiakom prvých ročníkov. Veľkou motiváciou
boli aj príspevky žiakov, ktorí mali možnosť v daných krajinách aj študovať. O príjemné spestrenie
sa postarali žiaci ukážkou typických tancov daných krajín. Projekt bol ukončený súťažným kvízom
a výhercov potešila sladká odmena.

ARCHÍV