späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Nemecká jazyková skúška DSD I 2020

V školskom roku 2019/2020 sa na nemeckú jazykovú skúšku Sprachdiplom (DSD I – úroveň A2/B1) prihlásilo 12 študentov z tried 3.AJ, 4.AJ, SXA, 4.A, 4.C. Študenti sa pripravovali na skúšku v rámci krúžku pod vedením Mgr. Anežky Luleiovej.
Dňa 12.3.2019 absolvovali žiaci písomnú časť (čítanie a počúvanie s porozumením, písomná práca). Na výsledky tejto časti skúšky ešte čakáme, nakoľko oprava prebieha v Nemecku.
Dňa 9.6. sa konala ústna časť jazykovej skúšky DSD I (Deutsches Sprachdiplom), na ktorej žiaci predviedli svoje zaujímavé prezentácie. Všetkých 12 študentov skúšku zvládlo (aj s rúškami na tvári) a všetci dosiahli úroveň B1. Gratulujeme!ARCHÍV