späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Deň otvorených dverí na FF UKF (NEJ)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre organizovala celouniverzitný Deň otvorených dverí prezenčnou formou. V rámci tohto podujatia si pripravila program Filozofická fakulta UKF v Nitre a jej katedry a ústavy zabezpečujúce jednotlivé študijné programy. Uchádzači o štúdium si tak mohli prezrieť priestory FF UKF a porozprávali sa so študentmi a pedagógmi. Pre tých, ktorí sa chceli orientovať na prekladateľstvo, bolo v ponuke prekladateľstvo a tlmočníctvo vo voliteľnej kombinácii dvoch jazykov.
Katedra germanistiky vznikla v roku 1992 a vychováva a vzdeláva učiteľov nemeckého jazyka, zameriava sa na prípravu odborníkov pre hospodársku/firemnú prax, kultúrne inštitúcie, médiá, cestovný ruch i lektoráty DAAD a OeAD.
Potrebné predpoklady na prijatie na tento odbor sú: jazykové znalosti, záujem o štúdium, chuť naučiť sa niečo nové, vytrvalosť, cieľavedomosť, zvedavosť a otvorenosť. Predmety sa vyučujú výlučne v nemeckom jazyku: Lingvistika, literatúra, metodika/didaktika, reálie/dejiny nemecky hovoriacich krajín, interkultúrna komunikácia a preklad.
Ako sa uplatnia študenti po ukončení štúdia?: učitelia NEJ na 2.stupni ZŠ, na SŠ, gymnáziách a v jazykových školách, referenti v rôznych orgánoch štátnej správy, hlavne pre oblasť výchovy a vzdelávania a v kultúrno-spoločenských inštitúciách, interkultúrni sprostredkovatelia v hospodárskej sfére a turizme. Uplatnenie v hospodárstve a priemysle (firmy so zahraničným zastúpením, poisťovne), uplatnenie v inštitúciách EU.
Naše Gymnázium podporuje školské a mimoškolské jazykové vzdelávanie. Naším cieľom je podporiť žiakov k štúdiu na vysokých školách, s cieľom podporiť cudzie jazyky.

ARCHÍV