späť na hlavnú stránku
OBČIANSKA NÁUKA
OBČIANSKA NÁUKA

Predmet občianska náuka oboznamuje študentov so základmi vybraných spoločenských vied, dôležitých pre ich orientáciu v etických, psychologických, sociálno-právnych, politických, ekonomických a filozofických otázkach.
Vedie študentov k poznávaniu seba ale aj tých druhých, vedie ich k pochopeniu vzájomných vzťahov medzi jednotlivcom a spoločnosťou v duchu demokracie, slobody a humanity.
Naši študenti majú možnosť zapájať sa do zaujímavých súťaží (Mladý Európan, Olympiáda ľudských práv), angažovať sa v mnohých projektoch (Veľvyslanectvo mladých, Maratón písania listov, Solidarita), ale i navštíviť rôzne miesta prostredníctvom exkurzií (Osvienčim a Krakov).
Patria sem tieto vedné disciplíny:

Zloženie predmetovej komisie OBN (2023/2024):
Mgr. Silvia Tóthová DEJ / OBN-FIL
PhDr. Vlasta Zelenková SJL / OBN-FIL
Mgr. Martina Koprdová DEJ / OBN, ETV
Mgr. Beáta Červeňová ANJ/OBN,
PaedDr. Ida Černá ThLic, NAV,
PhDr. Katarína Michalíková ANJ / DEJ / OBN

Profil absolventa, o ktorý vzdelávaním usilujeme:

Mladý človek kompetentný pre Európu
(kompetentný v oblasti psychologickej, sociálnej, ekonomickej, právnej, politologickej a filozofickej)