späť na hlavnú stránku
OBČIANSKA NÁUKA
OBČIANSKA NÁUKA

Predmet občianska náuka oboznamuje študentov so základmi vybraných spoločenských vied, dôležitých pre ich orientáciu v etických, psychologických, sociálno-právnych, politických, ekonomických a filozofických otázkach.
Vedie študentov k poznávaniu seba ale aj tých druhých, vedie ich k pochopeniu vzájomných vzťahov medzi jednotlivcom a spoločnosťou v duchu demokracie, slobody a humanity.
Patria sem tieto vedné disciplíny:

Zloženie predmetovej komisie OBN:
Mgr. Silvia Tóthová DEJ / OBN-FIL
PhDr. Vlasta Zelenková SJL / OBN-FIL
PhDr. Mária Krištofičinová DEJ / OBN
Mgr. Martina Koprdová DEJ / OBN, ETV
PaedDr. Veronika Szombatová PhD. ANJ / OBN
PhDr. Katarína Michalíková ANJ / DEJ / OBN

Profil absolventa, o ktorý vzdelávaním usilujeme:

Mladý človek kompetentný pre Európu
(kompetentný v oblasti psychologickej, sociálnej, ekonomickej, právnej, politologickej a filozofickej)