späť na hlavnú stránku
OBČIANSKA NÁUKA
V súlade s cieľmi a princípmi Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie budeme uplatňovať globálne súvislosti a globálnu dimenziu v obsahu vzdelávania ŠkVP.
- Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí,- zvyšovať povedomie o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete -viesť informačnú kampaň o spoločenských a globálnych problémoch, o ich príčinách a riešení, vytvorenie čo najširšieho priestoru na tvorivú komunikáciu a prezentáciu vlastných názorov žiakov (ľudské práva, imigrácia, euro mena, hospodárska kríza, terorizmus, ekologické problémy). V súlade s článkom 28 Dohovoru o právach dieťaťa prijímať opatrenia na zlepšenie pravidelnej dochádzky do školy. Posilnenie výchovnej zložky/aktivity na zlepšenie stavu výchovy. Individuálny a humánny prístup k žiakom, osobné konzultácie učiteľov so žiakmi. Rozvíjať schopnosť žiakov vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje
informácií a vedieť s nimi samostatne pracovať /informačná a čitateľská výchova /.
Uplatňovať progresívne metódy a formy výchovy a vzdelávania, uprednostňovať tie, ktoré sú založené na skúsenosti a prepojené s praxou a životom. Vyššia motivácia žiakov k vzdelávaniu prostredníctvom neustálej deklarácie užitočnosti a významu výborného prospechu, poukazovania na možnosť lepšieho uplatnenia na VŠ či v praxi.
Aplikovať štandard finančnej gramotnosti, výchovu a vzdelávanie čitateľskej gramotnosti a počítačovej gramotnosti. Rozvíjať u žiakov schopnosť učiť sa a mať pozitívny vzťah k nadobúdaniu
vedomostí uplatňovaním inovačných metód s využitím informačných a komunikačných technológií . V oblasti problematiky ľudských práv osobitnú pozornosť venovať otázkam mieru, demokracie, viesť žiakov k tolerancii a ľudským právam a predchádzať rôznym formám diskriminácie, rasizmu a ostatným formám intolerancie, využívať Manuál výchovy mládeže k ľud. právam Kompas. Vychovávať žiakov k mravným hodnotám a preventívne pôsobiť k zabráneniu trestnej činnosti, začleniť do vyuč. procesu environmentálnu, mediálnu, multikultúrnu výchovu, úlohy národného programu podpory zdravia a prevencie( sexuálna výchova, výchova k manželstvu a rodičovstvu, prevencia drogových závislostí, HIV/AIDS.
Patričnú pozornosť venovať témam týkajúcich sa starších ľudí s cieľom zvyšovania úcty žiakov voči nim / 1.10. OSN vyhlásilo za Medzinárodný deň starších ľudí- seniorov /.
V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa zabezpečiť pre deti aktívnu ochranu a využívať účinné nástroje na predchádzanie problémového, agresívneho správania, záškoláctva, šikanovania, fyzického alebo psychického týrania, delikvencie, zneužívania návykových látok, sexuálneho zneužívania, prejavov extrémizmu a pod. Rozvíjať a posilňovať právne vedomie žiakov, vytvoriť im priestor na formovanie a vyjadrovanie vlastných názorov, postojov, hodnotení. Vychovávať žiakov k pozitívnemu, ale i kritickému hodnoteniu seba, svojich aktivít, niesť zodpovednosť za svoje konanie. Realizovať aktivity zamerané na multikultúrnu výchovu a výchovu proti predsudkom. PK bude zabezpečovať odbornú a metodickú úroveň vyučovania prostredníctvom modernizácie a inovácie vyučovacieho procesu.
Členovia PK sa zaväzujú hodnotiť v súlade s Metodickým pokynom č. 21/2011na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl, vydanú MŠ SR. Členky PK OBN budú využívať rôzne a tvorivé metódy práce so žiakmi, zamerané na rozvoj personálnych a interpersonálnych kompetencií, sebahodnotiacich zručností žiakov. Členovia PK poskytnú žiakom dostatočný priestor na vytváranie vlastných názorov, postojov, presvedčení. Prispejú k rozvoju samostatnosti a tvorivej aktivity žiakov. Dôraz budú klásť na prepojenie teórie s praxou, so životom v spoločnosti, v EÚ tak na vyučovaní ako aj v mimoškolskej činnosti, hlavne realizáciou rôznych besied a exkurzií.