späť na hlavnú stránku
OBČIANSKA NÁUKA
08. 02. 2017 študenti VII. SPA s riaditeľkou školy RNDr. Zuzanou Hurtovou a PhDr. Zelenkovou absolvovali v rámci výučby OBN celodennú odbornú exkurziu na Okresnom súde v Nitre. Zúčastnili sa dvoch súdnych pojednávaní s problematikou sexuálneho násilia, ublíženia na zdraví, majetkového trestného činu a činu vydierania. Súčasťou odbornej exkurzie bola aj beseda so sudkyňou Okresného súdu Nitra Mgr. Pamelou Záleskou na odbornú problematiku právneho systému. Diskusia sa dotýkala aj otázok každodenného života občana SR, prezentovali sa výchovno-vzdelávacie ciele: boj proti drogám, kriminalite, záškoláctvu a iným negatívnym javom (agresivita, šikanovanie, sexuálne zneužívanie), úlohy národného programu podpory zdravia, úlohy sexuálnej a rodinnej výchovy.