späť na hlavnú stránku
RUSKÝ JAZYK

1. spopularizovať RUJ
2. pestovať potrebu jazykovej gramotnosti
3. zdôrazňovať jeho perspektívy v komunikácii v oblasti vedy, obchodu (opäť sa začínajú presadzovať záujmy slov. firiem na ruskom trhu) a v neposlednej miere v oblasti športu (vznik kontinentálnej hokejovej ligy, na športových podujatiach – kontakty s ruskými trénermi a športovcami)
4. dosiahnuť po 4 rokoch štúdia základnú úroveň / samostatný používateľ/ komunikatívnej kompetencie a dostatočnosti na úrovni B1 podľa SERR vychádzajúc z predpokladu RUJ – 2. CJ
5. v 1. ročníku klásť dôraz a vytvoriť dostatočný časový priestor na osvojenie si nových grafém azbuky a jej zvukovej stránky s dôrazom na odlišné javy od SLJ. Z toho dôvodu klásť dôraz 1-vé 2 mesiace na grafemické a audioorálne cvičenia.
6. vo vyšších ročníkoch postupne vzbudzovať záujem o čítanie originálnych ruských textov v časopisoch a knižnej literatúre
7. viesť žiakov vyšších ročníkov samostatnosti pri získavaní rôznych informácií na ruských www stránkach
8. viesť žiakov k získavaniu poznatkov z rôznych oblastí života v Rusku, uvedomovať si prínos ruského národa k rozvoju európskej a svetovej kultúry, vážiť si tieto hodnoty a tolerovať spôsob života a názory iných ľudí
9. podchytiť talentovaných žiakov a zapojiť ich vo vyšších ročníkoch do olympiád a súťaží
10. prostredníctvom konverzačných tém rozvíjať slov. zásobu a tým uplatňovať prvky etickej, vlasteneckej a environmentálnej výchovy s dôrazom na správnu hodnotovú orientáciu a na osvetu proti rasovej neznášanlivosti, venovať pozornosť mediálnej výchove
11. zriadiť knižnú zbierku fond audio a IT pre novú PK RUJ s vyčlenením priestoru
12. viesť vyučovacie hodiny od začiatku v RUJ (inštrukcie, rady, vysvetlenia v SLJ len v nevyhnutne potrebnej miere)
13. spolupracovať s vedením školy, informovať ho o aktivitách PK