späť na hlavnú stránku
RUSKÝ JAZYK
RUSKÝ JAZYK
Charakteristika vyučovacieho predmetu

Ruský jazyk poskytuje živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov vo svete. Pomocou RUJ žiak prekonáva bariéry, čo prispieva k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote a v ďalšom štúdiu. Osvojovanie si tohto cudzieho jazyka umožňuje taktiež poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí cieľovej krajiny a ich odlišné kultúrne tradície. Celkové požiadavky pre vzdelávanie v cudzom jazyku vychádzajú zo SERR pre jazyky, ktorý presne charakterizuje rôzne úrovne ovládania cudzieho jazyka. Vzdelávanie v druhom cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne B1- základná – samostatný používateľ.

Ciele vyučovacieho predmetu
Žiak

• rozumie informáciám o známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretáva v práci, v škole, vo voľnom čase a pod., pokiaľ sú vyjadrené zreteľným jazykovým štandardom,
• sa vie vysporiadať so situáciami, ktoré môžu nastať pri cestovaní v krajinách, kde sa daným jazykom hovorí,
• vie vytvoriť jednoduchý súvislý text na témy, ktoré dobre pozná alebo ho osobne zaujímajú,
• dokáže opísať zážitky a udalosti, nádeje, túžby, sny a stručne vysvetliť a odôvodniť svoje názory a plány.


Pre žiakov, ktorí chcú maturovať z ruského jazyka, sú dôležité
Požiadavky na maturitnú skúšku z ruského jazyka / úroveň B1, B2 - platné od školského roku 2013/15, ktoré nájdu na
http://www.statpedu.sk