späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
V predmete slovenský jazyk a literatúra vedieme študentov k poznaniu gramatiky a pravopisu nášho
rodného jazyka i k schopnosti samostatne interpretovať prečítaný text (vecný i umelecký). Čítanie a počúvanie s porozumením je v súčasnosti dominantnou zložkou vyučovania. Vyučujúce na posilnenie návykov a zručností v práci s textom využívajú najmodernejšie učebnice i pracovné zošity, ktoré sú
v súlade s potrebami inovovaného štátneho vzdelávacieho programu.

Vyučovanie dramatických literárnych diel poskytuje priestor na tvorbu študentských divadelných predstavení.

Prirodzenou súčasťou vyučovacieho procesu je viesť žiakov k čítaniu literárnych diel, ktoré prispieva k rozširovaniu slovnej zásoby a k schopnosti dobre sa vyjadrovať v akejkoľvek sfére budúceho profesijného zamerania študentov.

Naši študenti sa majú možnosť zdokonaľovať vo formulovaní vlastných myšlienok aj prostredníctvom súťaží. Zrozumiteľným spôsobom tvoria kreatívne texty v písomnej i ústnej podobe.
Úspechy v krajských i celoslovenských kolách sme zaznamenali v súťažiach: Mladý moderátor, Štúrov Zvolen, Esej Jána Johanidesa, Literárna Senica Ladislava Novomeského,
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, Hviezdoslavov Kubín... Tešíme sa na nové talenty!

Zloženie predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry školský rok 2022/2023


Predseda PK: PhDr. Darina Račková SJL/HIS


Členovia PK: PhDr. Vlasta Zelenková SJL/OBN/FIL
PaedDr. Jana Stanková SJL/VYV
Mgr. Ľubica Barátová SJL/RUJ
Mgr. Soňa Kisová SJL/VYV
PaedDr. Simona Ballayová SJL/NEJ
PaedDr. Zuzana Kreškóciová Baráthová SLJ
Mgr. Sabina Kovarčíková SJL/ANJ
PaedDr. Ingrida Jakubičková

NOVINKY