späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
Hlavné ciele PK SJL

1. Neustále zvyšovať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu (modernizáciou a inováciou) v predmetoch : slovenský jazyk a literatúra, literárny seminár a seminár zo slovenského jazyka, resp. udržanie priaznivých výsledkov.
2. Učitelia PK SJL budú naďalej rozvíjať čitateľskú gramotnosť na všetkých vyučovacích hodinách (v jazykovej zložke i v literárnej výchove).
3. Aplikovať do vyučovacieho procesu moderné metódy a formy vyučovania, využívať informačné a komunikačné technológie.
4. Rešpektovať pedagogicko-organizačné pokyny platné v školskom roku 2019/2020, zvýšenú pozornosť sústredíme na témy: extrémizmus, finančná gramotnosť, prevencia obezity na školách.
5. Dôsledne uplatňovať naplánované vzdelávacie a výchovné ciele.
6. Rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov, vytvárať priestor na prejavenie názoru a využitie argumentácie.
7. Na prvom stupni 8-ročného gymnázia prehlbovať a precvičovať ortografické schopnosti žiakov a čítanie s porozumením.
8. Na druhom stupni 8-ročného gymnázia a na 4-ročnom i 5-ročnom štúdiu rozvíjať schopnosť pracovať s vecným i umeleckým, súvislým a nesúvislým textom.
9. Písomné skúšanie realizovať formou kontrolných diktátov, predpísaných kontrolných slohových prác a didaktických testov, v ktorých budú uplatnené otvorené i zatvorené úlohy a práca s textom.
10. Hodnotiť žiakov v súlade s Metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl, vydaným MŠVVaŠ SR. Pri hodnotení kontrolných diktátov budú rešpektovať stupnicu hodnotenia (I. stupeň 8-ročného gymnázia = podľa ŠVP, II. stupeň 8-ročného gymnázia, 4-ročné štúdium a 5-ročné štúdium podľa stanoveného počtu chýb = 0 – 1 (výborný), 2 – 3 (chválitebný), 4 – 6 (dobrý), 7 – 9 (dostatočný), 10 a viac (nedostatočný). Pri hodnotení kontrolných písomných prác platia metodické pokyny hodnotenia vydané Národným ústavom certifikovaných meraní v Bratislave. PK SJL bude uplatňovať pri hodnotení didaktických testov danú stupnicu hodnotenia: 100 - 90% (výborný), 89 – 75% (chválitebný), 74 – 50% (dobrý), 49 – 30% (dostatočný), 29 a menej % (nedostatočný).
11. Organizovať odborné exkurzie, besedy, angažovať študentov do súťaží a predmetovej olympiády.
12. Vo vyučovacom procese využívať učebnice, odbornú literatúru, časopisy/noviny, rôzne obrazové a textové materiály, referáty, projekty.
13. Klásť dôraz na sebahodnotenie žiaka. Vytvárať žiakom priestor na hodnotenie a kritické myslenie.
14. Rozvíjať vzájomnú interakciu medzi učiteľom a žiakom, rešpektovať právo na ľudskú dôstojnosť.
15. Venovať pozornosť bilingválnemu vzdelávaniu – prepojenie slovenčiny a angličtiny.
16. Motivovať žiakov k čítaniu hodnotných literárnych diel.
17. ZABEZPEČIŤ TRVALÉ VEDOMOSTI ŠTUDENTOV: systematickým opakovaním štandardizovaných pojmov, interakcia učiteľ a žiak na vyučovacej hodine, rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, test na čítanie s porozumením (práca so súvislým i nesúvislým textom). Neohlásené písomné práce z troch posledných učív.
18. Diferencovať úlohy pre lepších a horších žiakov, aby v predmete lepšie napredovali. Individuálne pracovať so slabo prospievajúcimi žiakmi – formou individuálnych konzultácií s učiteľom.

Špecifické ciele PK SJL


Špecifické ciele z jazyka
1. Poznávacie a rečové kompetencie
1) Viesť žiakov k tomu, aby vedeli vystúpiť na verejnosti a vedeli prezentovať svoj názor.
2) Pri ústnom prejave primerane uplatňovať mimojazykové prostriedky.
3) Reprodukovať umelecký aj vecný text (doslovne, podrobne, stručne).
2. Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti
1) Zapamätať si potrebné fakty a definície z jazyka a vedieť demonštrovať ich znalosť.
2) Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi.
3) Na základe indukcie a zovšeobecnenia odvodiť charakteristiky (definície) nových javov.
4) Aplikovať jazykovedné vedomosti na vecné a umelecké texty.
5) Pri písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu.
3. Analytické a syntetické zručnosti
1) Uskutočniť jazykovú analýzu textu a vytvárať jazykové systémy.
2) Odlíšiť medzi sebou texty z hľadiska jazykového štýlu, slohových postupov a žánrov.
4. Informačné zručnosti
1) Používať jazykové slovníky a korigovať podľa nich vlastné texty.
2) Vyhľadávať, spracúvať a používať informácie z literárnych prameňov.
5. Komunikačné zručnosti
1) Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu.
2) Neverbálne sa vyjadrovať a chápať neverbálnu komunikáciu.

Špecifické ciele z literatúry
1. Poznávacie a čitateľské kompetencie
1) Plynulo čítať súvislý umelecký text, pri hlasnom čítaní správne dýchať, artikulovať a dodržiavať spisovnú výslovnosť.
2) Recitovať prozaické a básnické dielo. Rešpektovať rytmickú usporiadanosť básnického textu, frázovať básnický aj prozaický text v zhode s vlastným chápaním jeho významu.
2. Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti
1) Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť.
2) Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi.
3) Na základe indukcie a zovšeobecnenia odvodiť charakteristiky (definície) nových javov.
4) Aplikovať literárnovedné vedomosti na literárne texty s analogickou štruktúrou (jednoduchý transfer).

3. Analytické a interpretačné zručnosti
1) Odlíšiť medzi sebou epické, lyrické a dramatické texty.
2)Reprodukovať dejovú líniu epického diela.
3) Chápať umelecké dielo ako štylizovanú autorskú výpoveď o svete.
4) Analyzovať literárny text po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej stránke a určiť funkciu týchto prvkov pre dejový a významový plán diela.
5) Hodnotiť dielo v kontexte doby jeho vzniku.
6) Hodnotiť dielo z vlastného stanoviska a v súčasnom kontexte.
7) Vo forme diskusného príspevku alebo referátu napísať/verejne predniesť ucelenú analýzu, interpretáciu a hodnotenie umeleckého diela.

4. Tvorivé zručnosti
1) Transformovať text diela do iného literárneho druhu, formy alebo žánru.
2) Samostatne napísať básnický text, poviedku, scenár pre videofilm alebo iný kratší text primerane náročného žánru.

5. Informačné zručnosti
1) Orientovať sa vo verejnej knižnici a jej službách.
2) Vedieť získať informácie z integrovaného informačného systému a internetu.

NOVINKY