späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
SÚŤAŽE PK SJL 2018/2019


1. 63. ročník HVIEZDOSLAVOV KUBÍN (termín školského kola: január 2019):
-školské kolo Hviezdoslavov Kubín – detský prednes (zodpovedné: Mgr. R. Lukačková, PaedDr. J. Stanková, PaedDr. B. Solčanská),
-školské kolo Hviezdoslavov Kubín – umelecký prednes mládeže
(zodpovedné: PhDr. V. Zelenková, PhDr. D. Račková, Mgr. I. Palková).
-Školské kolo navrhujú členky PK SJL zrealizovať počas dvoch dní. Zastúpenie vyučujúcich v jednotlivých komisiách bude upravené podľa aktuálneho rozvrhu.


2. 9. ročník OLYMPIÁDY ZO SJL (termín školského kola: koniec októbra 2019):
-kategória A (3., 4., 5. ročník, oktáva) – zodpovedné: Stanková, Palková,
-kategória B (1., 2. ročník, kvinta, sexta) – zodpovedné: Račková, Zelenková,
-kategória C (tercia, kvarta) – zodpovedné: Lukačková, Solčanská,
-zastúpenie členiek v jednotlivých komisiách bude navrhnuté podľa aktuálneho rozvrhu.
3. Európa v škole – všetci členovia PK SJL podľa záujmu (vlani sa súťaž nekonala).
4. Zapojenie sa do ďalších súťaží – všetci členovia PK SJL priebežne podľa aktuálnej ponuky.