späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
PRÍPRAVNÝ KURZ NA PRIJÍMACIE POHOVORY 2017/2018

PK SJL v spolupráci s vedením školy plánuje v školskom roku otvoriť prípravné kurzy pre záujemcov o štúdium na našej škole (8-ročné štúdium, 4-ročné štúdium, 5-ročné bilingválne štúdium).
Cieľom je zopakovať so žiakmi učivo, ktoré je obsiahnuté v učebných štandardoch slovenského jazyka a literatúry žiakov základnej školy, resp. v učebných osnovách ZŠ. Ide o opakovanie formou praktických cvičení, ktoré sú viazané na konkrétny text, resp. prácu s textom. Snažíme sa tiež utvrdiť u žiakov ortografické znalosti a viesť ich k správnemu pravopisu.
Prijímacie testy na našej škole sa skladajú z dvoch častí. Každý test obsahuje doplňovací diktát a testovú časť, v ktorej sa nachádzajú otvorené a zatvorené úlohy viazané na prácu s textom (umeleckým/ vecným). Ide o úlohy, ktoré testujú logickú spôsobilosť uchádzača o štúdium (čítanie s porozumením), ale i jeho odborné znalosti z predmetu SJL.