späť na hlavnú stránku
ŠPANIELSKY JAZYK
Španielsky jazyk na našej škole


Predmetová komisia španielskeho jazyka pracuje v školskom roku 2023/2024 v tomto zložení:
Mgr. Zdravomila Barthová
PaedDr. Monika Antolin Kelebercová
Mgr. Barbora Kmeťová


Na našej škole sa španielsky jazyk vyučuje od šk. roku 2011/12. Žiaci si ho v prvom ročníku volia ako druhý cudzí jazyk, jeho časová dotácia je v prvých dvoch ročníkoch 3 vyučovacie hodiny za týždeň (v anglickej bilingválnej triede 4 hodiny týždenne), v ďalších dvoch rokoch sú to dve vyučovacie hodiny za týždeň. Po štyroch rokoch štúdia dosiahneme úroveň A2, usilovnejší študenti úroveň B1. Maturuje sa na úrovni B1.
V školskom roku 2016/17 sa španielčina vyučuje v triedach štvorročného aj päťročného /bilingválneho/ štúdia. Pri výučbe používame učebnicu Aventura, ktorá spája gramatiku, konverzačné témy a reálie španielsky hovoriacich krajín v zaujímavý a logický komplex. Používame i doplnkové cvičenia z iných španielskych učebníc ako Ven, Aula, Gente, Uso. Učebnica je doplnená nahrávkami v autentickom jazyku, hodiny si oživujeme i modernými piesňami a aktivitami na internete.
Španielčina je krásny melodický jazyk a je cestou k pochopeniu fascinujúcej kultúry. Tešíme sa, že ste sa rozhodli pre jeho štúdium! Nezabudnite však, že sa mu treba venovať sústavne, s láskou a vytrvalo – tak ako hre na hudobný nástroj, aby sa detaily, ktoré cvičíme na hodinách, mohli spojiť v ľubozvučný celok súvislého jazykového prejavu.