späť na hlavnú stránku
PK VÝCHOV
Predmetová komisia výchov zahŕňa zdanlivo rôznorodé predmety. Patrí medzi ne nielen hudobná a výtvarná výchova ale aj náboženská a etická výchova, umenie a kultúra a voliteľný seminár dejiny umenia.
Na hodinách hudobnej výchovy žiaci spoznajú známe i menej známe hudobné štýly, naučia sa oceniť hodnotu nástroja, umeleckú, historickú či finančnú.

Výtvarná výchova poskytuje žiakom potrebné vedomosti a zručnosti v oblasti mediálnej výchovy, naučia
sa tvoriť pomocou rôznych techník, spoznajú veľdiela jednotlivých historických slohov.

Etická a náboženská výchova naučia žiakov rozlíšiť dobré a zlé, rozdielne alebo rovnaké pohľady na
konanie ľudí v istých situáciách. Žiaci si na hodinách rozšíria svoje empatické cítenie, ale
tiež svoj sociálny, osobnostný rozvoj, vychovávajú sa v ľudských právach.

Predmet umenie a kultúra poskytne žiakom komplexné videnie jednotlivca v svete kultúry, naučí chápať
kultúrne súvislosti a oceniť umelecké diela. Žiaci si na hodinách osvoja teoretické vedomosti a zároveň ich
aplikujú v praxi pri umeleckej tvorbe. Z predmetu umenie a kultúra je možné maturovať.

V poslednom roku štúdia si žiaci na našej škole môžu zvoliť seminár dejiny umenia, kde spoznajú umenie
od čias praveku až po súčasné umenie celosvetové a aj slovenské. Naučia sa interpretovať rôzne druhy umenia.
Po absolvovaní seminára môžu z neho aj maturovať.

Na všetkých predmetoch, ktoré patria do našej komisie spoznávajú žiaci kultúru svojho národa a rozvíjajú vzťah
k iným národom a tradíciám. Naučia sa chápať a rešpektovať druhých, vidieť krásu aj v každodenných predmetoch, osvoja
si potrebné osobnostné hodnoty pre budúcnosť.

V školskom roku 2023/2024 predmetová komisia pracuje v tomto zložení:
Predsedkyňa: Mgr. Eva Dobiaš /UMK v bilingválnych triedach
Zástupkyňa predsedu: Mgr. Martina Koprdová /ETV
Členovia:
PaedDr. Ida Černá, ThLic. / NAV
Mgr. Soňa Kisová /HUV, UMK, seminár DEU
PaedDr. Jana Stanková / VYV, VYU
Mgr. Tomáš Žilka / ETV
PaedDr. Ingrida Jakubičková /ETV

V školskom roku 2022/2023 sme pracovali na týchto projektoch a súťažiach:
• Záložka do knihy
• Ilustrácia ku knihe
• This Human World - krátky film na tému ľudských práv (III.AJ)
• Vianočné aranžovanie
• Výroba produktov na predaj na Vianočných trhoch
• Slovo bolo u Boha

Aj tento rok sa môžu naši žiaci zapojiť do súťaží:
• Vianočné a jarné aranžovanie
• Záložka do knihy
• Song, Slávik Slovenska, Let’s Sing!
• Nitra, moje mesto
• A i.