späť na hlavnú stránku
PK VÝCHOV

Maturita Dejiny umenia 2018

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z Dejín umenia

Pravek
Výtvarné umenie pravekej spoločnosti, mladší paleolit, neolit a eneolit, bronzová a železná doba. Architektúra, sochárstvo, maliarstvo obdobia praveku. Magický charakter umenia tohoto obdobia.
Starovek
Egypt, Stará, Stredná a Nová ríša. Egejské umenie. Staroveké Grécko, archaické, klasické a helenistické obdobie. Staroveký Rím, Etruské obdobie, Rímska ríša počas republiky, cisárske obdobie, obdobie kresťanskej antiky. Architektúra, sochárstvo a maliarstvo celého obdobia staroveku.
Stredovek
Rano-kresťanské umenie. Byzantské umenie. Staroruské umenie. Románske umenie. Gotické umenie. Architektúra, sochárstvo a maliarstvo celého obdobia stredoveku.
Novovek
Renesancia a manierizmus. Barok a rokoko. Architektúra, sochárstvo a maliarstvo celého obdobia novoveku.
Moderné umenie
Klasicizmus. Romantizmus. Realizmus. Impresionizmus. Symbolizmus. Secesia. Architektúra, sochárstvo a maliarstvo celého obdobia.
Umenie 20. storočia
Parížska škola. Fauvizmus. Kubizmus. Dadaizmus. Surrealizmus. Expresionizmus. Futurizmus. Abstraktné umenie. Pop-art, Op-art. Naivné umenie. Maliarstvo v období 20. storočia, v rámci jednotlivých smerov.
Ľudové umenie
Architektúra, výtvarné umenie, úžitkové umenie, ľudová slovesnosť, pieseň, ľudové tradície, skanzeny, ľudové slávnosti, prehliadky, súťaže, súbory.
Film a fotografia
Film. Fotografia. Dejiny filmu a fotografie. Výrazové prostriedky filmu a fotografie. Najvýznamnejší predstavitelia filmu a fotografie.
Slovenské výtvarné umenie 19. a 20. storočia
Slovenské výtvarné umenie v období romantizmu. Slovenské výtvarné umenie v období realizmu. Slovenské výtvarné umenie v 20. storočí. Architektúra, sochárstvo a maliarstvo celého obdobia romantizmu, realizmu a 20. storočia na Slovensku.
Vývin hudby v dejinách kultúry
Praveká hudba. Staroveká hudba. Stredoveká hudba. Renesančná hudba. Baroková hudba. Hudba klasicizmu. Hudba 19 storočia. Hudba 20 storočia.
Dejiny divadla
Pravek - prvé formy divadla. Starovek. Divadlo v starovekom Egypte, antickom Grécku a Ríme. Stredoveké divadlo. Renesančné divadlo. Barokové divadlo. Divadlo v období od baroka po preromantizmus. Divadlo v 19. storočí. Premeny divadla v 20. storočí. Divadlo po II. svetovej vojne.