späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Rada rodičov pri Gymnáziu, Golianova 68, 949 01 Nitra

POZVÁNKA


Riaditeľstvo Gymnázia, Golianova 68, Nitra Vás pozýva na triednu schôdzku RZ, ktorá sa bude konať 21.09.2017 vo štvrtok o 16,30 hod. s týmto programom:
1. Príhovor riaditeľky školy RNDr. Zuzany Hurtovej a predsedníčky Rady rodičov – PaedDr. Lucii Rumanovej, PhD.
2. Voľby zástupcov rodičov do Rady rodičov na šk. rok 2017/2018
3. Informácia o prospechu, správaní a dochádzke žiakov – triedny učiteľ
4. Plenárne zasadanie zvolených delegátov o 17,15 hod. v G pavilóne v školskej jedálni
5. Aktuálne úlohy školy – triedny učiteľ
6. Diskusia
7. Zasadnutie delegovaných rodičov ohľadne stužkovej slávnosti v zborovni školy o 17,00 hod.
8. Záver


Vážení rodičia, Vaša účasť na rodičovskom združení je potrebná !