späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Vážení rodičia.

Riaditeľstvo školy v spolupráci s Radou rodičov pri Gymnáziu, Golianova 68, Nitra Vás pozýva na prvé zasadnutie rodičovského združenia dňa 17. septembra 2020 o 16:30 hod. v budove gymnázia z dôvodu volieb rodičov za členov do Rady školy. Kandidátka návrhov členov bude zverejnená dňa 16.09.2020 o 13:00 hod. na stránke školy - gymgol.edupage.org.
Návrhy rodičov na kandidátku môže rodič zaslať na e-mailovú adresu: rzgymgol@gmail.com v termíne do 16.09.2020 do 10:00 hod.
Podmienkou je, aby navrhovaný kandidát – rodič s návrhom súhlasil.
V emaili je potrebné uviesť:
1. meno kandidáta,
2. trieda žiaka,
3. zmienka, že navrhovaný kandidát súhlasí,
4. meno rodiča, kto podáva návrh.

Rada rodičov a vedenie školy neodporúča návrhy kandidátov – rodičov žiakov maturitného ročníka z dôvodu, že po skončení štúdia žiaka im automaticky končí členstvo v Rade školy.

Program RZ:
1. Otvorenie – príhovor cez školský rozhlas.
2. Voľby zástupcov rodičov do Rady školy.
3. Aktuálne informácie k novému školskému roku, k prevádzke školy a vzdelávaciemu procesu.
4. Voľba triedneho výboru RR – (predseda, podpredseda, zapisovateľ).
5. Odsúhlasenie príspevku do Rady rodičov.
6. Výsledky volieb.
7. Rôzne.

Vážení rodičia,
prísne nadstavené epidemiologické opatrenia nám neumožňujú povoliť vstup rodičom v čase pandémie do budovy školy. Výnimku z tohto obmedzenia nám dáva práve voľba členov do Rady školy. Využite preto prosím túto príležitosť, aby ste získali informácie o vyučovaní, prevádzke a nastavenom vnútornom režime školy. Ďakujem
s pozdravom

RNDr. Zuzana Hurtová, v.r.
riaditeľka školy