späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA
VYUČUJÚCI

Školský rok 2016/2017
Rozdelenie úloh v PK
Zástupca predsedu: Mgr. Silvia Páleniková
Správca pomôcok + zbierka pomôcok: Mgr. Silvia Páleniková
Aktualizácia nástenky: PaedDr. Alica Hladka

Vyučujúci


Špecifické ciele PK

1) Žiakov 2.ročníka, III.AJ,VI.SXA zapojiť do školského projektu „ Zeleň pre školu“, cieľom ktorého bude zveľaďovanie areálu školy – vytvorenie náučného a zážitkového chodníka, starostlivosť o vysadené rastliny (koordinátor: PaedDr. Alena Viziová, PhD.) - realizácia projektu na delených hodinách BIO: zodpovedné za realizáciu: PaedDr. Hladká, Mgr. Krivošíková PaedDr. Alena Viziová, PhD., ,Mgr. Páleníková
2) Zrealizovať na škole v spolupráci s ostatnými prírodovednými PK rôzne aktivity a sprievodné akcie v rámci Týždňa vedy na Slovensku (zodpovedná: PaedDr. Alena Viziová, PhD.)
3 ) V spolupráci so ŠPZ zorganizovať Preventívny týždeň zdravia (zodpovedná: Mgr. Silvia Páleníková)